- Hide menu

23.04.2016 r., Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła w 2016 r. zostało zwołane na dzień 23 kwietnia. Zgodnie z niepisaną tradycją odbyło się w świetlicy w Jędrzejowicach. Otwarcia obrad i powitania zebranych dokonał prezes Eugeniusz Dreger, który po wprowadzeniu sztandaru Koła zaprosił do prezydium członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach kol. Tomasz Marcinowskiego.

Zgodnie z porządkiem obrad wręczono odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG PZŁ, odznak brązowego, srebrnego i pierwszego złotego „Dudka”. Ogłoszono również wyniki rywalizacji w kategoriach „Zwierzyny Grubej” i „Lisiarza Roku”.

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Koledzy: Edward Jaskuła i Jerzy Murzyn oraz zaległy Krzysztof Kiljański. Brązowy Medal otrzymali: Waldemar Chwistek i Witold Sienniak. Odznaczenia wręczył kol. Tomasz Marcinowski, w asyście Eugeniusza Dregera.

„Złotego Dudka” otrzymał kol. Tadeusz Kidziński, „Srebrne Dudki” otrzymali koledzy: Stanisław Bąbel, Ryszard Chojnacki, Lech Renduda, Wiesław Rysiak i Zbigniew Sindalski oraz zaległego Krzysztof Kiljański. Natomiast „Brązowe Dudki” otrzymali koledzy: Edward Jaskuła i Krzysztof Jaworski oraz zaległe Wiesław Krakowiak i Andrzej Łada. Odznaki wręczali: Eugeniusz Dreger, Zbigniew Sindalski, Stanisław Dudek i Grzegorz Domagalski.

W sezonie 2015/2016 królem „Zwierzyny Grubej” i „Lisiarzem Roku” – został Tomasz Łagowski. Upominek wręczyli: Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek, Zbigniew Sindalski i Grzegorz Domagalski.

Po wręczeniu odznaczeń i stwierdzeniu przez kol. Eugeniusza Dregera prawomocności obrad przystąpiono do realizacji porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania został wybrany kol. Eugeniusz Dreger, a na sekretarza – kol. Karol Błaszczuk. Przewodniczący po odczytaniu porządku oraz regulaminu obrad, przy braku propozycji zmian, poddał je pod głosowanie. Przyjęte zostały jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie powołano kol.: Ryszarda Spotowskiego i Ryszarda Chojnackiego.

Następnie członkowie Zarządu Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożyli sprawozdania z działalności za sezon 2015/2016, które zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono Zarządowi Koła absolutorium.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiony przez kol. Ryszarda Spotowskiego, zatwierdzono jednogłośnie. Następnie Prezes Eugeniusz Dreger podsumował zebranie, podziękował kolegom, poprosił poczet o wyprowadzenie sztandaru Koła i ogłosił zamknięcie obrad.

error: Zawartość chroniona!