- Hide menu

Badanie zwierząt w kierunku SARS-CoV-2

Na podstawie pisma Inspekcji Weterynaryjnej Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 02.02.2022 r., znak: CZ.913.5.2022 informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz. 2237).

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zapisy Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/788 z dnia 12 maja 2021r. ustanawiającej zasady monitorowania i zgłaszania SARS-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt, w odniesieniu do gatunków badanych zwierząt i metodyki badań tych zwierząt.

Decyzja 2021/788 ustanawia szczegółowe zasady monitorowania i zgłaszania przez państwa członkowskie przypadków/ognisk zakażeń SARS-CoV-2 u niektórych zwierząt utrzymywanych i dzikich należących do gatunków wymienionych w załączniku I. Wśród zwierząt monitorowanych wyróżniamy norki (norka amerykańska/wizon amerykański – Mustela vison) i wszystkie pozostałe zwierzęta należące do gatunków z rodziny Mustelidae – „łasicowate, kunowate” (np. borsuki, rosomaki, kuny, łasice, gronostaje, tchórze, fretki, norki europejskie) oraz jenoty azjatyckie (rodzina Canidae – „psowate”). Zgodnie z przepisami nadzór nad występowaniem SARS-CoV-2 u zwierząt obejmuje zarówno nadzór czynny (gospodarstwa, które utrzymują zwierzęta stada podstawowego w liczbie ponad 500 sztuk na początku cyklu), jak i nadzór bierny. Nadzór bierny polega m.in. na pobieraniu próbek co do zasady od każdego martwego i chorego zwierzęcia z gatunków wyżej wymienionych.

W związku z powyższym, w przypadku znalezienia martwego przedstawiciela ww. gatunków, uprzejmie proszę o kontakt z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii lub dostarczenie tego zwierzęcia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.