- Hide menu

Bóbr europejski (Castor fiber)

Informujemy, że w dziale dla członków Koła zamieszczone zostały materiały dotyczące Bobra europejskiego (Castor fiber). Znajdują się tam niezbędne dla myśliwych informacje z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt i biologii bobra europejskiego.

Bóbr europejski to gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji. Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym. Wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.

Działalność bobrów w ostatnich latach, obok pozytywnych efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także zwiększenia retencji wody, zaczęła przyczyniać się do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka. Tereny bytowania tych zwierząt stają się szczególnie narażone na ich negatywne oddziaływanie z gospodarczego punktu widzenia. Obszary położone wzdłuż cieków wodnych, na których bobry budują tamy, w szczególności łąki i pola uprawne oraz tereny leśne, często są podtapiane oraz zalewane.

Tego typu szkody dotyczą również terenów zurbanizowanych (podtapianie budynków, posesji). Dodatkowo działalność bobrów powoduje znacznych rozmiarów szkody w gruncie spowodowane kopaniem nor oraz straty w zadrzewieniach. W efekcie bytowania bobrów powstają też szkody w szlakach komunikacyjnych (zapadanie się nawierzchni dróg, zagrożenie dla bezpieczeństwa torów kolejowych), niszczenie linii energetycznych, mostów, wałów przeciwpowodziowych a także inne szkody w mieniu. Stała obecność wody oraz bazy żerowej w postaci drzew i krzewów oraz praktyczny brak wrogów naturalnych są podstawowymi czynnikami warunkującymi obecność tych zwierząt. Z uwagi na okresowo niską aktywność ludzi na powierzchniach rolnych i leśnych miejsca te są doskonałym siedliskiem bobrów.