- Hide menu

Inwazyjne gatunki obce

Osiemnastego grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1718). Regulacje ustawy będą miały wpływ również na łowiectwo. W tej chwili planowane wsiedlenia bażantów, danieli i muflonów muszą być poprzedzone zgłoszeniem do ministra właściwego ds. środowiska, który będzie mógł wnieść w drodze decyzji sprzeciw w terminie 45 dni od dnia doręczenie zgłoszenia.

Sprzeciw taki będzie możliwy gdy wprowadzenie do środowiska będzie szkodliwe dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych albo zgłaszający nie usunie braków w zgłoszeniu w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Z zakazu wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych zwolnione są gatunki zwierząt łownych należących do gatunków obcych.

Drugą z regulacji mających znaczenie dla myśliwych jest wprowadzenie pojęcia „inwazyjnych gatunków obcych” (IGO). Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie zakłada, że realizacja celów łowiectwa, tj.: ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych polegają w szczególności na eliminowaniu ze środowiska ptaków i ssaków należących do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski lub inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii. Listy gatunków inwazyjnych zostaną określone w drodze rozporządzeń.

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3 stanowią, że polowaniem będzie także tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej i łowienie sposobami dozwolonymi ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.

Na inwazyjne gatunki obce będzie można polować na podstawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego i pozyskiwać ptaki i ssaki, należące do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, w dowolnej liczbie. Konieczne będzie odnotowanie pozyskania IGO w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i upoważnieniu do polowania indywidualnego.

Zmiany przepisów wynikające z IGO odnoszą się również do rocznych planów łowieckich. Od nowego łowieckiego roku gospodarczego w rocznych planach łowieckich konieczne będzie zamieszczanie liczby zaobserwowanych zwierząt należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz liczbę takich zwierząt pozyskanych w drodze polowań lub działań zaradczych w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który jest sporządzany roczny plan łowiecki, podaną oddzielnie dla każdego gatunku zwierząt.

Łukasz Dziekan