- Hide menu

Komunikat w sprawie polowań zbiorowych w strefie żółtej i czerwonej (COVID-19) [AKTUALIZACJA]

W uzupełnieniu przedstawionych tutaj niedawno zaleceń, które będą obowiązywać w trakcie polowań zbiorowych Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim prezentujemy poniżej komunikat Zarządu Głównego PZŁ w sprawie polowań zbiorowych w strefie żółtej i czerwonej (COVID-19).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758) Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że od dnia 10 października br. zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych jeżeli ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) jest większa niż 50 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym) albo 100 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym). Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, że którykolwiek z uczestników polowania nie będzie miał możliwości wzięcia w nim udziału tylko dlatego, że zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna rozporządzeniem liczba uczestników polowania na dany obszarze. W tym zakresie pełną odpowiedzialność ponoszą zarządy kół.

Zakrywanie nosa i ust
Podczas polowania zbiorowego uczestnicy obowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy wówczas gdy znajdują się na terenie miejsc ogólnodostępnych np. parkingów leśnych. W ocenie Zarządu Głównego z przepisów przywołanego rozporządzenia wynika obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zbiórki i odprawy myśliwych przed polowaniem, podczas rozprowadzania myśliwych na stanowiska, podczas zbiórek między pędzeniami oraz po zakończeniu polowania, w tym w trakcie pokotu. Dopiero po zajęciu stanowiska myśliwy będzie zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa. Podczas spożywania posiłków zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu. Za zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiedzialny jest prowadzący polowanie, zaś uczestnicy polowania są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie także w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii COVID-19.

Podstawa prawna:
27 ust. 1 pkt 2 lit. a); § 27 ust. 3 pkt 12 oraz § 28 ust. 9 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758);
26 ust. 1 i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2005 nr 61, poz. 548, z późn. zm.).

Komunikat został zamieszczony na stronie PZŁ tutaj.

AKTUALIZACJA Z DNIA 16.10.2020 R., GODZ. 14.11

Zarząd Główny PZŁ opublikował na swojej stronie zaktualizowane zalecenia sanitarne w dostosowaniu do aktualnych i planowanych do wprowadzenia od 17.102020 r. obostrzeń.

Zarząd Główny PZŁ wskazuje, iż do chwili obecnej nie została jeszcze opublikowana zmiana do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758). Bazując na informacjach podanych przez Prezesa Rady Ministrów na wczorajszej konferencji prasowej Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że należy przypuszczać, iż od dnia 17 października br. zakazane będzie odbywanie polowań zbiorowych, jeżeli:

– ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) będzie większa niż 10 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym)

będzie większa niż 25 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym).

Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Zarząd Główny zwraca uwagę na to, iż przy takich obostrzeniach praktycznie wykluczona jest możliwość organizowania polowań zbiorowych na terenie strefy czerwonej, zaś na terenie strefy żółtej możliwość ta ograniczona jest do minimum. Tyczy się to także polowań tzw. dewizowych. Decyzja co do organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.

Jak bezpiecznie polować?
Jeżeli zarządy kół bądź zarządcy obwodów łowieckich zdecydują się na przeprowadzanie polowań, to w mocy pozostają pozostałe obostrzenia przewidziane przepisami rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. Uczestnicy polowań obowiązani są zatem do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy podczas zbiórki i odprawy myśliwych przed polowaniem, podczas rozprowadzania myśliwych na stanowiska, podczas zbiórek między pędzeniami oraz po zakończeniu polowania, w tym w trakcie pokotu. Dopiero po zajęciu stanowiska myśliwy będzie zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa. Podczas spożywania posiłków zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu. Za zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiedzialny jest prowadzący polowanie, zaś uczestnicy polowania są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie także w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii COVID-19.

Powyższy komunikat będzie zaktualizowany niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zmian przywołanego na wstępie rozporządzenia.

error: Zawartość chroniona!