- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2021 r.

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 3/2021 z dnia 7 kwietnia 202 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1445) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 61 i 63 na terenie powiatu ostrowieckiego i nr 81 na terenie powiatu opatowskiego. Wszystkie trzy obwody są dzierżawione przez nasze koło.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. w następujących ilościach:

Obwód nr 61 – 63 szt.
Obwód nr 63 – 45 szt. (42 szt. + 3 szt.)
Obwód nr 81 – 24 szt.

RAZEM – 132 szt.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 Rozporządzenia, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać zagospodarowane w następujący sposób:
1) w przypadku obszarów ochronnego, z ograniczeniami oraz zagrożenia ASF winny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwych lub poddane utylizacji,
2) w przypadku obszaru wolnego od występowania ASF mogą, zostać obok sposobów wymienionych w punkcie 1, zagospodarowane przez dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich.

Wyjście na odstrzał sanitarny zgłaszamy wpisując się w EPI24, gdzie przy logowaniu wybieramy odpowiedni obwód, zaznaczony na czerwono, z rozszerzeniem „s” jak na poniższym zdjęciu.

Za numerem aktualnego odstrzału dopisujemy „/S” (UKOŚNIK i S). Obecnie nie ma potrzeby wpisywania adnotacji w uwagach „ODSTRZAŁ SANITARNY”.

Wpisanie wyjścia na odstrzał sanitarny blokuje łowiska dla polowań indywidualnych i odwrotnie.

Zabronione jest pozyskiwanie innej zwierzyny podczas odstrzału sanitarnego.

Pozostałe zasady wykonania odstrzału sanitarnego wynikają z aktualnych przepisów prawnych, które były publikowane na stronie.

Treść rozporządzenia jest dostępna tutaj.

Wszelkie zapytania odnośnie oznaczenia tusz należy kierować do Łowczego.