- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2022 r.

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2022 r., poz. …….) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 61 i 63 na terenie powiatu ostrowieckiego i nr 63 i 81 na terenie powiatu opatowskiego. Wszystkie trzy obwody są dzierżawione przez nasze koło.

Decyzją Zarządu HKŁ „Dudek” z dnia 21.01.2022 r., w obwodach nr 63 i 81, każdy z myśliwych jest zobowiązany do naprzemiennego pozyskania dzików z odstrzału sanitarnego i pozyskania planowego, tj. po każdym odstrzelonym dziku w ramach odstrzału sanitarnego myśliwy jest zobowiązany dokonać następnego pozyskania wyłącznie w ramach pozyskania z planu.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 21 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. w następujących ilościach:

Obwód nr 61 – 4 szt.
Obwód nr 63 – 4 szt. (3 szt. + 1 szt.)
Obwód nr 81 – 6 szt.

RAZEM – 14 szt.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 Rozporządzenia, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać zagospodarowane w następujący sposób:
1) w przypadku obszarów ochronnego, z ograniczeniami oraz zagrożenia ASF winny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwych lub poddane utylizacji,
2) w przypadku obszaru wolnego od występowania ASF mogą, zostać obok sposobów wymienionych w punkcie 1, zagospodarowane przez dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich.

Wyjście na odstrzał sanitarny zgłaszamy wpisując się w EPI24, gdzie przy logowaniu wybieramy odpowiedni obwód, zaznaczony na czerwono, z rozszerzeniem „s” jak na poniższym zdjęciu.

Za numerem aktualnego odstrzału dopisujemy „/S” (UKOŚNIK i S). Obecnie nie ma potrzeby wpisywania adnotacji w uwagach „ODSTRZAŁ SANITARNY”.

Wpisanie wyjścia na odstrzał sanitarny blokuje łowiska dla polowań indywidualnych i odwrotnie.

Zabronione jest pozyskiwanie innej zwierzyny podczas odstrzału sanitarnego.

Pozostałe zasady wykonania odstrzału sanitarnego wynikają z aktualnych przepisów prawnych, które były publikowane na stronie.

Treść rozporządzenia jest dostępna tutaj.

Wszelkie zapytania odnośnie oznaczenia tusz należy kierować do Łowczego.

error: Zawartość chroniona!