- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2023 r.

Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu ostrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2023 r., poz. 2213) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 61 i 63 na terenie powiatu ostrowieckiego.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 25 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w następujących ilościach:

Obwód nr 61 – 25 szt.
Obwód nr 63 – 25 szt.

RAZEM – 50 szt.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 Rozporządzenia, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Za obszar zagrożony uznaje się wyłącznie teren powiatu ostrowieckiego wchodzący w skład obwodów łowieckich 61 i 63. Obszar powiatu opatowskiego, wchodzący w skład obwodu łowieckiego nr 63, nie został uznany za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.

Wyjście na odstrzał sanitarny zgłaszamy wpisując się w EPI24, gdzie przy logowaniu wybieramy odpowiedni obwód, zaznaczony na czerwono, z rozszerzeniem „s” jak na poniższym zdjęciu.

Numery porządkowe odstrzałów są takie same jak dla polowań indywidualnych, z wyjątkiem litery „S” dodanej do numeru obwodu. Pełny i poprawny zapis numeru odstrzału ma postać XX/61s/2023/2024 i w takiej postaci należy go podawać w książce.

Wpisanie wyjścia na odstrzał sanitarny blokuje łowiska dla polowań indywidualnych i odwrotnie.

Zabronione jest pozyskiwanie innej zwierzyny podczas odstrzału sanitarnego.

Pozostałe zasady wykonania odstrzału sanitarnego wynikają z aktualnych przepisów prawnych, które były publikowane na stronie.

Wszelkie zapytania odnośnie oznaczenia tusz należy kierować do Łowczego.

Odstrzał sanitarny ma pierwszeństwo przed planowym.

error: Zawartość chroniona!