- Hide menu

Można polować w czasie epidemii

Pragniemy poinformować, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 577) wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) w następującym zakresie:

„w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”;

Konstrukcja tego zapisu budzi jednak kontrowersje wśród prawników. Niektórzy uważają, że zabieg prawodawcy polegający na łącznym przywołaniu Prawa łowieckiego z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oznacza, że wyłączenie spod zakazów dotyczy tylko takich przypadków, kiedy równocześnie są wykonywane zadania przewidziane w obu aktach prawnych. Część prawników twierdzi, że użycie łącznika „i” powoduje, że te akty prawne powinny być traktowane odrębnie.

Przepisy te potwierdziły dotychczasowe interpretacje i zalecenia prezentowane m.in. tutaj.

Jednocześnie, w nawiązaniu do publikacji medialnych, krytykujących taki stan rzeczy oraz piętnujących myśliwych jako „uprzywilejowaną kastę” przytaczamy poniżej fragment stanowiska Zarządu Głównego PZŁ:

„Odpowiedzialność myśliwych
Pamiętać należy, iż Polski Związek Łowiecki na mocy ustawy Prawo łowieckie zobowiązany jest do wykonywania zadań administracji państwowej, które są związane z wyrażonym w art. 5 oraz art. 74 ust. 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 1 prawa łowieckiego, Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza to ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Nałożone przez ustawodawcę obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej są przy tym przez PZŁ realizowane samodzielnie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 35 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz § 23 ust. 2, § 18 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego).

Obowiązek wykonywania odstrzału sanitarnego jak i szacowania szkód łowieckich jest nieodzownym elementem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Myśliwi mają obowiązek wykonywać odstrzały sanitarne oraz dokonywać szacowania szkód łowieckich przy zachowaniu odpowiednich względów bezpieczeństwa. Wszędzie gdzie tylko to możliwe należy wykorzystywać możliwości jakie daje nam obecnie dostępna technologia.”

Problem ASF nie zniknął z chwilą pojawienia się epidemii wywołanej koronawirusem. Mechanizmy rozprzestrzeniania ASF i SARS-CoV2 są podobne. Z tym że ograniczenie rozprzestrzeniania wśród dzików osiąga się przez ich odstrzał, a ludzi poprzez kwarantannę i siedzenie w domach. Co też, jak pokazują liczne przykłady naruszenia warunków kwarantanny i tłumy na ulicach, nie jest respektowane.

error: Zawartość chroniona!