- Hide menu

Odstrzał sanitarny – zasady wykonania

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii pismem z dnia 6.09.2018 r., znak: CZ.913.65.2018 (91) przesłał do Powiatowych Lekarzy Weterynarii informacje na temat zasad realizacji odstrzału sanitarnego. Poniżej prezentujemy wybrane informacje dotyczące myśliwych:

1. Na potrzeby wykonania odstrzału sanitarnego będzie prowadzona odrębna ewidencja pobytu myśliwych w łowisku – wg wzorów określonych w przepisach dotyczących polowania, oraz upoważnienie do wykonywania odstrzału sanitarnego dzików – załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Należy dopilnować, aby koła łowieckie opracowały w tym zakresie czytelne procedury,

2. Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego w strefie/obszarze wolnym nie podlegają badaniom w kierunku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń i mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku własnego myśliwego (po badaniu na włośnie) lub utylizacji,

3. Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego będą znakowane. Znak ma zawierać niepowtarzalny numer składający się z kodu województwa, kodu powiatu i kolejnego numeru. Do tego celu najlepiej nadają się plomby weterynaryjne, Zawierają one dodatkowo litery „IW”, które w przypadku stosowania tego typu znacznika również należy wpisać do wszelkich obowiązujących dokumentów. Opaskę/plombę zakłada się na prawy staw skokowy. Dodatkowo tusze znakuje się poprzez nacięcie prawej małżowiny usznej. W celu lepszej widoczności zalecam wycinanie w małżowinie usznej trójkąta.

Znakowanie musi odbyć się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału. Znaczniki PLW przekażą nieodpłatnie zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich w liczbie gwarantującej oznakowanie tusz pozyskanych dzików. Z przekazania należy sporządzić protokół uwzględniający dane przekazującego i otrzymującego, liczbę wydanych znaczników oraz ich numery. W przypadku zwrotów niewykorzystanych znaczników należy sporządzić analogiczny dokument. Numer zawarty na znaku musi zostać wpisany we wszystkich dokumentach dotyczących
odstrzelonego dzika, w tym także w przypadku wysyłki próbek do laboratorium bądź utylizacji zwłok. W przypadku zagubienia znacznika myśliwy ma obowiązek zgłosić ten fakt do zarządcy / dzierżawcy, a ten bezzwłocznie informuje o tym PLW.

4. Myśliwy po dokonaniu odstrzału sanitarnego wypełnia dokument dochodzenia epizootycznego – załącznik nr 2, oraz wykonuje zdjęcie tuszy dzika, tak aby dokumentowało ono numer z założonej opaski oraz płeć i wielkość tuszy (szczególnie dotyczy samic o wadze powyżej 30 kg po wypatroszeniu); dokument musi być podpisany czytelnie przez myśliwego oraz przez osobę, która poświadczy dane wpisane do protokołu (osoba wyznaczona przez koło łowieckie); dokument wraz ze zdjęciem musi być dostarczony do siedziby PIW w uzgodnionym czasie i formie.

5. Fakt dokonania odstrzału sanitarnego musi być zgłoszony Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii najpóźniej dnia następnego do godziny 10:00. Powiatowy Lekarz Weterynarii zastrzega sobie prawo do żądania okazania tuszy bez podania przyczyny; czynność tą należy wykonywać przynajmniej wyrywkowo w celu weryfikacji prawidłowości oznakowania i zgodności danych w dokumentacji.

6. Za każdą sztukę dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego przysługuje ryczałt wskazany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. z 2016 r., poz. 2172).

7. Kwoty ryczałtu w strefie/obszarze wolnym wynoszą: za samicę dzika, której masa tuszy po wypatroszeniu wynosi co najmniej – 30 kg – 367 zł brutto, za dzika innego niż samica określona powyżej – 283 zł brutto.

8. Koło łowieckie wystawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii fakturę lub rachunek za dziki odstrzelone w ramach odstrzału sanitarnego w cyklach miesięcznych – do 10. dnia następnego miesiąca za dziki odstrzelone w miesiącu poprzednim. Do faktury lub rachunku Koło Łowieckie dołącza oryginały dokumentów dochodzenia epizootycznego z odstrzału sanitarnego oraz sprawozdania miesięczne – załącznik nr 3. W świetle obowiązujących przepisów kwota ryczałtu jest podzielona: 80 % kwoty ryczałtu przysługuje myśliwemu, który dokonał odstrzału sanitarnego i 20% dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Ryczałt wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii na rachunek Koła Łowieckiego, które przekaże odpowiednią kwotę myśliwym, którzy dokonali odstrzału sanitarnego.

9. Zasady bioasekuracji – przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika; dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było złożyć patrochy bezpośrednio do przygotowanego dołu bez konieczności ich uprzedniego składowania w innym miejscu. Dół powinien być głęboki na co najmniej 50 – 70 cm, w zależności od ilości patrochów. Warstwa ziemi nad patrochami powinna wynosić co najmniej 50 cm. Przed zasypaniem patrochy należy zdezynfekować środkiem biobójczym. Można też spryskać miejsce zasypania środkiem odstraszającym zwierzęta. Ziemię należy dobrze udeptać. Przedstawione zasady wynikają z zarządzenia nr 12/2017 ZGH PZŁ. Dodatkowo w Wytycznych GLW jest zalecenie, aby samo patroszenie było wykonywane na folii lub innym szczelnym materiale. Wydaje się, że ten materiał powinien następnie zostać zakopany razem z patrochami. Zalecam także, aby w umowach zawrzeć także inne postanowienia wytycznych GLW, a w szczególności: odpowiednie uszczelnienie środków transportu w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi; wyłożenie środków transportu materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików; stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

error: Zawartość chroniona!