- Hide menu

Petycja do Senatu RP ws. zmian w Prawie łowieckim

Na stronie www.bronimylowiectwa.pl została zamieszczona petycja o treści jak poniżej. Nie tylko myśliwych, ale wszystkich utożsamiających się z poruszonymi w niej kwestiami, prosimy o jej wysłanie. W tym celu na stronie należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail a następnie potwierdzić jej podpisanie poprzez kliknięcie w link który otrzymamy na podany adres e-mail.

„Brońmy Łowiectwa w Polsce!

Panie i Panowie Senatorowie

Zwracamy się do Państwa z apelem, o zmianę przepisów projektu ustawy Prawo łowieckie przegłosowanych w dniu 6 marca przez Posłanki i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W Sejmie odbyło się już głosowanie nad projektem ustawy prawo łowieckie, podczas którego wprowadzono szereg zapisów niszczących Polskie Łowiectwo, a także łamiących w wielu przypadkach Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte rozwiązania prawne niweczą trud wielu pokoleń myśliwych – Polaków, oraz są ze wszech miar szkodliwe nie tylko dla myśliwych, ale również rolników.

Niewyobrażalnym wydawało nam się wprowadzenie zakazu obecności dzieci na polowaniach do 18 roku życia! Niestety stało się inaczej. W Polsce już obecnie mamy najbardziej restrykcyjne prawo w Europie, zezwalające młodym osobom możliwość wykonywania polowania od pełnoletności. Teraz nasze prawo jest skrajnie restrykcyjne. Polska rodzina ma być fundamentem Państwa Polskiego, a nie ufa się matkom i ojcom w kwestii bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju swoich dzieci. Dlaczego odbiera się rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami? Zapis ten łamie konstytucję, aż w czterech artykułach
Art. 31 Konstytucji – wolność człowieka, a nawet dziecka podlega ochronie prawnej
Art. 32 Konstytucji – wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną – a nam jako myśliwym ogranicza się prawo do wychowania własnych dzieci!
Art. 47 Konstytucji – każdy, a więc i dziecko ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego
Art. 48 Konstytucji – rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wprowadzone zapisy to NAJOSTRZEJSZE REGULACJE NA ŚWIECIE. W ŻADNYM kraju nie ma ograniczeń w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach. Dla odmiany w Wielkiej Brytanii nie ma ograniczeń co do wieku wykonywania polowania przez dzieci pozostawiając tą decyzję w gestii rodziców. W Finlandii dziecko żeby polować musi zdać egzamin pisemny – więc myśliwym może zostać od momentu gdy posiądzie umiejętność czytania i pisania. Norwegia od 14 roku życia, Austria od 16 roku życia, Niemcy od 16 roku życia.

Podczas głosowania w Sejmie pogrzebana została polska kynologia myśliwska! Polskie rasy psów zostały zepchnięte na margines – w Polsce kynologia przetrwała pomimo zaborów, kiedy to ludzie musieli ukrywać psy, dała radę się odbudować po zdziesiątkowaniu psów w trakcie drugiej wojny światowej, przetrwała czasy PRL-u i właśnie teraz zdecydowano się ją pogrzebać! Zepchnięto tym samym znakomitych polskich hodowców na margines Europy, wybitne polskie psy użytkowe przestaną zajmować najwyższe lokaty na międzynarodowych konkursach. Zakaz ten poza tym, że ugodzi w polską kynologię będzie miał również przełożenie na zwalczanie ASF – nie ma wątpliwości, że udział psów w polowaniach znacząco zwiększa ich efektywność, że w terenach trudno dostępnych czy w wielohektarowych uprawach psy wypłaszały dziki ograniczając tym samym szkody. Wprowadzenie tego zapisu zmniejszy bezpieczeństwo zarówno psów jak i osób im towarzyszących – niedoświadczone zwierzęta, bez odpowiedniego przygotowania będą nie przygotowane do wykonywania swoich zadań. Na fali zagranicznych filmów przedstawiających bestialskie, krwawe zachowania wydano wyrok na polską kynologię bez chwili refleksji jak wielki dorobek się traci. Przyjęcie tych samych rozwiązań w zakresie układania ptaków łowczych uniemożliwi uprawianie sokolnictwa, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wprowadzenie zakazu skutecznie uniemożliw układanie ptaków łowczych co będzie naruszało przepisy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa, a także spowoduje, że w bardzo krótkim czasie zabraknie nam wyszkolonych ptaków do ochrony lotnisk cywilnych i wojskowych powodując zagrożenie w ruchu lotniczym.

Przegłosowane zmiany trybu wyboru i odwoływania naszych władz odbierają Polskiemu Związkowi Łowieckiemu samorządność, wychodząc dużo dalej niż nadzór stanowią zamach na samorządną organizację i przejęcie władzy. Projekt ustawy zakłada całkowitą likwidację udziału czynnika społecznego w pracy i kontroli pracy PZŁ. W ramach zmian ustawowych likwidacji ulegają okręgowe rady łowieckie a wpływ Naczelnej Rady Łowieckiej jest czysto iluzoryczny. Wprowadzone zmiany w jasny i oczywisty sposób naruszają swobody obywatelskie – Polski Związek Łowieckie utrzymuje się ze składek swoich członków a nie z przychodów z tusz zwierzyny, tj. środków publicznych – gdyż środki finansowe, ze sprzedaży tusz trafiają do kół łowieckich – osób prawnych. Zmiany ustawy Prawo łowieckie przegłosowane w dniu 6 marca w Sejmie naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Mechanizmy powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego wymagają zmiany, tak by również myśliwi mieli możliwość wpływania na pracę i działalność osoby zajmującej to stanowisko. Proponujemy by pojawił się zapis o możliwości odwołania Łowczego Krajowego na wniosek każdej ze stron, ale w uzgodnieniu z drugą. A więc i Pan Minister Środowiska i Naczelna Rada Łowiecka miałyby realny wpływ na odwołanie źle działającego Łowczego Krajowego.
Wprowadzone obecnie mechanizmy są niezgodne z:
Art. 12. – Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 58. 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.
3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.
Kolejnym ważnym problemem, jest usunięcie z ustawy Prawo łowieckie zapisów pozwalających ukarać osoby umyślnie utrudniające polowanie. Państwo nakładając na myśliwych obowiązek zwalczania ASF, gospodarowania populacjami dzikiej zwierzyny, nie zapewnia bezpieczeństwa wykonywania polowania myśliwych. W zmieniającym się świecie, to działalność grup pseudo ekologów i oponentów łowiectwa, w tym celowe blokowanie i zakłócanie polowania wielokrotnie doprowadziło w ostatnim czasie do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Osoby, które dopuszczały się tych aktów pozostawały bezkarne, ściągając niebezpieczeństwo na siebie oraz myśliwych wykonujących polowanie. Zapisy dotyczące karania osób blokujących polowania w żaden sposób nie ograniczały swobód obywatelskich, ani dostępu do lasów i łąk dla społeczeństwa, które chce korzystać z dobrodziejstwa przebywania na łonie dzikiej przyrody.
Szanowni Państwo popierając zapisy tego projektu robicie zamach na samorządną organizację, polską rodzinę, a także dorobek wielu pokoleń ludzi, którzy budowali polskie łowiectwo.

Prosimy o zmianę powyższych zapisów , tak by Polskie Łowiectwo było wsparciem dla rolników, i innych obywateli naszego kraju, chcących zachować dziką przyrodę w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń.

Niezmiernie ważnym aspektem działania kół łowieckich jest funkcjonowanie zarządów tych kół. We wszystkich przypadkach funkcje te sprawowane są bez wynagrodzenia – społecznie. Wprowadzone przez Posłanki i Posłów zmiany, zakładają odpowiedzialność Polskiego Związku Łowieckiego za długi zlikwidowanego koła z możliwością regresu do członków zarządu koła – zapis ten doprowadzi do masowych rezygnacji z funkcji w zarządach kół. Proponujemy wprowadzenie precyzyjnego zapisu mówiącego o tym, że Polski Związek Łowiecki może przejąć zobowiązania koła z regresem na członków koła, którzy odpowiadają solidarnie w równych częściach za te należności.”

error: Zawartość chroniona!