- Hide menu

Powstanie i działalność

Powojenny Ostrowiec Świętokrzyski był miastem przemysłowym. Działały tu: największy w województwie zakład przemysłowy – założona w 1837 roku przez Henryka Łubieńskiego huta, cukrownia Częstocice, która powstała w 1839 roku, dwie cegielnie  Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, browar i gorzelnia. Okoliczne lasy kryły wiele niewybuchów z okresu II wojny światowej, a świętokrzyska partyzantka pozostawiła po sobie dużo broni i amunicji ukrytej w okolicznych wsiach. Na podstawie zebranych materiałów źródłowych nie można podać precyzyjnej daty powstania Koła Łowieckiego przy Hucie Ostrowiec. Wiadomo, że organizowanie go rozpoczęto w roku 1946, co można stwierdzić na podstawie wewnętrznych dokumentów Koła sporządzonych w 1954 roku.

 

W 1948 roku zostaje założone Kółko Myśliwskie przy Domu Kultury Huty Ostrowiec w Ostrowcu. Założycielami byli koledzy: Stanisław Kotowski, Ludwik Krzyżanowski, Wacław Nowakowski, Paweł Pawłowski, Stanisław Powaga, Adam Przybyłek, Józef Sałatowski, Bolesław Sarnecki, Adolf Sobótka, Bolesław Stojek i Henryk Szlezyngier.

 

Na koniec roku 1948 Kółko liczyło15 członków. Wybrano pierwszy zarząd Koła, w skład którego weszli koledzy: Stanisław Kotowski – prezes, Bolesław Sarnecki – łowczy, Leon Zybała – sekretarz i Adolf Sobótka – skarbnik. Działalność łowiecka była prowadzona na łącznym obszarze 39 700 ha.

 

W dniu 29 października 1952 roku weszła w życie długo oczekiwana zmiana przepisów prawnych. Był to dekret o prawie łowieckim, który obowiązywał przez wiele kolejnych lat. Określał on formę gospodarki łowieckiej którą objęto cały kraj i uniezależniał ją od dzierżawców poszczególnych terenów łowieckich. Wprowadzono gospodarkę hodowlaną według nowych zasad i norm oraz łowieckie plany hodowlane. Dekret zniósł powiązanie prawa polowania z własnością gruntu i wprowadził podział kraju na obwody łowieckie o powierzchni 3 – 10 tys. ha, które były wydzierżawiane przez Koła łowieckie na okresy dziesięcioletnie. Po w/w podziale dla Kółka przypadły 3 obwody o numerach 200, 208 i 211 o łącznej powierzchni 24 298 ha.

W 1953 roku następuje zmiana nazwy naszego Kółka na Robotnicze Koło Łowieckie przy Hucie im. Marcelego Nowotki. Zmiana ta spowodowana została reorganizacją Stowarzyszenia na Zrzeszenie – Polski Związek Łowiecki. Teren łowiecki przypadający na jednego myśliwego, wg nowego prawa, wynosił 700 ha.

 

Zgodnie z zarządzeniem numer 22/54 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 07.05.1954 r. Zarząd Koła zwrócił się do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Kielcach o wydanie upoważnienia na wydzierżawienie obwodów łowieckich numer 200, 208 i 211.Otrzymano pozytywną opinię na podpisanie z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach umowy dzierżawy tylko   2 obwodów: numer 208 i 211 o łącznej powierzchni 16 689 ha na okres 10 lat. Umowę z ramienia Koła podpisali członkowie Zarządu koledzy: Stanisław Powaga i Mieczysław Rabsztyn.

 

W dniu 17 czerwca 1959 roku Sejm uchwalił ustawę „O hodowli, ochronie zwierzyny łownej i prawie łowieckim”. Od 15 października zaś obowiązywał nowy statut PZŁ, a od 11 listopada tego roku Koło miało obowiązek opracowania swojego statutu, który został opracowany i obowiązywał od 1960 roku. Przy jego zatwierdzaniu podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Hutnicze Koło Łowieckie Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

W 1962 r. z inicjatywy kolegów: B. Wójcikowskiego, b, Dyrektora Huty im. M. Nowotki T. Chrzanowskiego i M. Słowińskiego podjęto decyzję w sprawie hodowli bażantów i zasiedlenia ich w obwodach łowieckich Koła Hutniczego.

Pierwszą hodowlę zlokalizowano na prywatnej działce przy PZZ na ul. Obrońców Stalingradu (obecnie Sandomierska) w Ostrowcu Św. W tym celu zbudowano osiatkowaną klatkę i stanowiska na 4 gniazda lęgowe. Jajka zarodowe bażantów zakupione zostały w Nadleśnictwie Państwowym w woj. lubelskim i nasadzone pod „kurami kwokami”. Wylęgnięte bażanty trzymano w tej zagrodzie przez zimę z myślą o zebraniu jajek i kontynuacji hodowli z własnego materiału w roku 1963. Na przełomie zimy i wiosny 1963 r. bażanty zaczęły chorować. Podjęto decyzję o wypuszczeniu bażantów do naturalnego środowiska w lesie sadowskim.

Zamiar rozwoju hodowli jednak pozostał. W latach 1964 i 1965 wybudowano w Lesie Sadowskim bażantarnię   typową na 10 wolier z   wybiegami, całkowicie ogrodzoną i osiatkowaną. Jajka bażancie do wylęgu sprowadzano w dalszym ciągu z Nadleśnictwa Państwowego w woj. lubelskim i wylęg prowadzony był pod „kurami kwokami”. Po wylęgu i odchowaniu przez 6 tygodni wylęgi wolier były otwierane i młode bażanty samodzielnie je opuszczały. Hodowla ta prowadzona była przez 3 kolejne lata. Po stwierdzeniu, że stado bażantów w naturalnym środowisku jest wystarczająco duże zaprzestano sztucznej hodowli.

Do obsługi zatrudniono stałego pracownika, zaś dyżury pełnili wszyscy członkowie Koła. Odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia był ówczesny łowczy – kol. Marian Słowiński.

Po wygaśnięciu umów dzierżawnych na obwody łowieckie w 1964 roku podjęto decyzję o nowym podziale terenów łowieckich. Dla Koła przypadły cztery obwody o numerach 164, 165, 171 i do 1972 roku obwód leśny nr 206 w Widełkach k/Makoszyna o powierzchni około 7000 ha.

Po wyłączeniu obwodu leśnego Koło prowadziło działalność łowiecką na obszarze o łącznej powierzchni 14345 ha, która jest użytkowana do chwili obecnej.

 

W 1974 roku wygasły umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Podpisanie nowych umów przesunięto na 1975 rok, w związku z wprowadzoną w rym roku reformą administracyjną kraju. Zmieniono numerację obwodów łowieckich i dla naszego Koła przypadły dwa obwody w woj. kieleckim o numerach 44 i 46 (dawne 164 i 165) oraz jeden w nowo powstałym woj. tarnobrzeskim o numerze 26 (dawny 171). Na początku 1975 roku podpisano umowy dzierżawne na kolejne 10 lat.

 

Na koniec 1975 roku Koło liczyło 17 członków. Tego roku został przyjęty kol. Tadeusz Kidziński – późniejszy wieloletni prezes Koła.

 

Od 1976 roku nastąpił stopniowy wzrost liczebności myśliwych m.in. zostaje przyjęty kol. Maciej Barański późniejszy wieloletni prezes Koła (1978-1990). Tego roku po 27 latach członkostwa i 14 latach prezesowania do „Krainy Wiecznych Łowów” odchodzi kol. Mieczysław Rabsztyn.

 

Następnego roku w miejsce rezygnującego kol. Stanisława Dudka (seniora) zostaje przyjęty kol. Stanisław Dudek (junior) przyszły łowczy (od 1990 r. do chwili obecnej). Zarząd Koła powołany w kwietniu 1978 roku zastał zerowe saldo w kasie Koła. Zainicjowano więc polowania dewizowe na kuropatwy i przywrócono odłowy żywych zajęcy. Bardzo ciężka zima na przełomie 1978/1979 roku wymusiła na myśliwych prowadzenie nasilonej akcji dokarmiania bażantów i kuropatw. Do wielu regionów nie można było dojechać samochodem. Myśliwi z karmą w workach lub plecakach pokonywali wiele kilometrów brnąc w głębokim śniegu. Mimo tego wysiłku pogłowie kuropatw i bażantów zostało zdziesiątkowane. Polowania na kuropatwy w latach 1979-1981 zostały wstrzymane, a na bażanty bardzo ograniczone. W 1980 roku zostaje przyjęty do Koła kol. Eugeniusz Dreger. Przez 17 lat pełnił funkcję sekretarza, aktualnie jest prezesem Koła. W 1982 r. przyjęty do Koła zostaje kol. Witold Kosno, który przez 2 lata pełnił funkcję sekretarza, 3 lata był łowczym, a 7 lat skarbnikiem. W 1984 roku kończyły się umowy dzierżawy obwodów łowieckich. W związku z powyższym Naczelna Rada Łowiecka w dniu 11 stycznia 1984 roku podjęła uchwałę, aby na jednego myśliwego przypadało nie więcej niż 300 ha łowisk, zagrażając odmową dzierżawy obwodów łowieckich na następne dziesięć lat w przypadku nie spełnienia tego warunku. W myśl uchwały walne zebranie członków Koła uprawniło zarząd do powiększenia liczby członków poprzez przyjęcie kandydatów. Przyjęci kandydaci po odbyciu stażu i zdaniu egzaminów zasilili szeregi myśliwych w 1985 roku. Liczba członków wzrosła do 35. Między innymi został tego roku przyjęty kol. Zbigniew Sindalski, który przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika.

 

Wystąpienie Koła o obwód leśny zostało rozpatrzone negatywnie. W 1986 roku zostaje wydzierżawione śródleśne poletko łowieckie o pow. 1,2 ha od p. Gardynika. Uprawiana na nim kukurydza i topinambur zatrzymywały dziki w lesie zmniejszając rozmiar szkód łowieckich w uprawach rolnych.

 

W 1988 r. Koło aktywnie uczestniczyło w zorganizowaniu w Ostrowcu Św. Wojewódzkiej Wystawy Łowieckiej z okazji 50-lecia WRŁ w Kielcach. W zespole organizacyjnym z ramienia naszego Koła brali czynny udział pełniący w tym czasie: prezes kol. Maciej Barański i łowczy kol. Witold Kosno, który również oprowadzał zwiedzających, omawiając prezentowane trofea łowieckie. Przekazaliśmy na nią wiele eksponatów.

W dniu 15.04.1989 roku myśliwi Koła aktywnie biorą udział w akcji sadzenia lasu w miejscowości Wronów.

W maju 1990 roku podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego prezesem Koła zostaje kol. Tadeusz Kidziński (piastował tę funkcję przez 15 lat), a łowczym kol. Stanisław Dudek, który pełni te obowiązki do chwili obecnej. W latach 90-tych powstaje 6 ambon w tym 2   na konstrukcji metalowej,   na które   materiał   przekazał kol. Jarosław Słowiński. Stopniowo wzrasta pozyskanie zwierzyny. Sytuacja finansowa Koła dzięki odłowom zajęcy i polowaniom dewizowym na kuropatwy jest na tyle dobra, że z inicjatywy ówczesnego skarbnika, kol. Witolda Kosno zostają założone lokaty długoterminowe, które powiększyły przychody Koła. Swoją inicjatywę przedstawił na spotkaniu Prezesów i Skarbników Kół zrzeszonych w ZW PZŁ Kielce, dzięki czemu skorzystało z lokat wiele innych kół łowieckich.

 

W 1993 roku na Walnym Zebraniu członków Koła podjęto Uchwałę o dodaniu do nazwy Koła słowa „DUDEK” i tak powstała nazwa Hutnicze Koło Łowieckie Nr 2 „DUDEK” w Ostrowcu Świętokrzyskim, która jest nazwą obecną.

 

W 1997 roku zostaje przyjęty do Koła kol. Jerzy Murzyn – późniejszy sekretarz Koła.

Na 50-lecie Koła w 1998 r. zostaje ufundowany przez członków sztandar według projektu kol. Jarosława Słowińskiego, a kol. Edward Jaskuła i kandydat – kol. Krzysztof Przygoda (późniejszy członek Koła do 2006 r.) finansują budowę kapliczki Św. Huberta na obrzeżu lasu w miejscowości Gołoszyce.

 

W roku 1998 r. obchodzimy 50-lecie Koła. Obchody rozpoczęły się polową mszą święta w miejscowości Gołoszyce pod kapliczką Św. Huberta ufundowaną przez kol. Edwarda Jaskułę i kandydata kol. Krzysztofa Przygodę. Zebranych powitał prezes – kol. Tadeusz Kidziński i poprosił o poświęcenie kapliczki i sztandaru.

Poświęcony sztandar z rąk przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Łowieckiej kol. Michała Kiełba przyjął prezes Koła – kol. Tadeusz Kidziński i przekazał go pocztowi sztandarowemu w skład którego weszli chorąży kol. Wiesław Rysiak oraz kol. Józef Rychta i kol. Henryk Łata. Z okazji poświęcenia kapliczki i sztandaru kol. Witold Kosno napisał wiersz poświęcając go zmarłym myśliwym i odczytał podczas uroczystości przy kapliczce. Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w Sadowiu, gdzie gospodarzem był kol. Karol Błaszczuk. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: kol. Leszek Bugaj – członek prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, kol. Jan Czub – członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Łowczy Wojewódzki w Tarnobrzegu, kol. Zbigniew Masłowski – członek Zarządu Głównego PZŁ, kol. Michał Kiełb – prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Kielcach, kol. Jarosław Mikołajczyk – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Kielcach oraz wójtowie, przedstawiciel Nadleśnictwa w Łagowie, prezesi 12-tu zaprzyjaźnionych Kół i czterech seniorów Koła.

Część oficjalną poprowadził sekretarz Koła – kol. Eugeniusz Dreger. Po wygłoszeniu referatu okolicznościowego przez prezesa Koła, kol. Leszek Bugaj odznaczył sztandar Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej Naczelnej Rady Łowieckiej.

Odznaczeni zostali również zasłużeni członkowie Koła: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej: Stanisław Bąbel, Stanisław Wolniakowski, Eugeniusz Dreger i Krzysztof Kiljański, Medalem Zasłużony dla Gospodarki Łowieckiej Województwa Kieleckiego: Tadeusz Kidziński, Stanisław Dudek, Witold Kosno i Jarosław Słowiński.

Całe koło zostało uhonorowane Dyplomami od ZG PZŁ i od WRŁ w Tarnobrzegu. Dyplomy od WRŁ w Kielcach, Tarnobrzegu i od zarządu Koła otrzymało 7- myśliwych.

 

Dyplomy otrzymali: kol. E. Jaskuła i kol. Z. Sindalski, a wręczali kol. Jarosław Mikołajczyk – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Kielcach i kol. Michał Kiełb – prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Kielcach.

Dyplomy otrzymali również seniorzy Koła: kol. J. Firmanty, Cz. Wach, St. Kosno i W. Karczewski.

Goście wbijali pamiątkowe gwoździe w tablicę pamiątkową zaprojektowaną i wykonaną przez kol. Jarosława Słowińskiego.

 

Duże zainteresowanie wzbudziła kronika Koła od lat prowadzona przez kol. Andrzeja Ładę. Drzewce sztandaru ufundowane przez kol. Zbigniewa Sindalskiego zostało wstawione do specjalnego stojaka. Po części oficjalnej odbyła się biesiada myśliwska. Na pamiątkę jubileuszu 50-lecia, każdy myśliwy otrzymał medal okolicznościowy oprawiony w drewnie oraz nóż myśliwski z okolicznościowym grawerunkiem.

 

W kwietniu 2000 r. w obwodzie nr 61 członkowie Koła uczestniczą w akcji sadzenia lasu. Zostaje wysadzonych 800 sztuk czerwonego dębu i 200 sztuk kasztanowców.

 

Rokrocznie prowadzone jest zasiedlanie łowisk 16–to tygodniowymi bażantami w ilości od 100 do 200 sztuk. W Lesie Sadowskim wybudowany zostaje magazyno–paśnik a w obwodzie nr 81 w miejscowościach Gołoszyce i Olszownica – paśniki dla saren.

 

W 2005 roku podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego prezesem Koła zostaje kol. Eugeniusz Dreger a sekretarzem kol. Jerzy Murzyn.

 

Lata dwutysięczne charakteryzują się ustabilizowaną liczebnością członków w granicach 40 – stu.

 

W związku z prowadzonymi szczepieniami lisów przeciwko wściekliźnie w ostatnim dziesięcioleciu bardzo wzrosła ich populacja w naszych łowiskach. Drastycznie zmalała ilość zajęcy oraz kuropatw. Od kilku lat wstrzymane były polowania na kuropatwy, a próbne wyjścia w 2006 i 2007 roku dały słabe wyniki. Polowania na zające zostały ograniczone do jednego w sezonie. Łowczy – kol. Stanisław Dudek z ogromną determinacją prowadzi od kilku lat walkę z lisami. Organizowane są polowania zbiorowe od grudnia do marca, w których mają obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie naszego Koła. Rekordzistą w uczestniczeniu i pozyskiwaniu jest kol. Lech Renduda. Efekty są już widoczne – w ciągu trzech lat zmalała ilość pozyskiwanych lisów ze 127 do 57 w sezonie. W marcu 2008 roku kol. Witold Sienniak – strażnik łowiecki obw. 61 strzelił lisa, którego czaszka została wyceniona na złoty medal.

 

Od 2005 roku wzrosła ilość uprawianych poletek żerowych. Oprócz śródleśnego w obwodzie 81, uprawiamy proso i kukurydzę na 6 poletkach w obwodach nr 61 i 63. Ich łączna powierzchnia wynosi prawie 3 ha. Na szczególne uznanie zasługują kol.: Jerzy Murzyn, Krzysztof Jaworski, Józef Rychta, Wiesław Krakowiak, Kazimierz Wójtowicz i Roman Kiszka, właściciele przekazanych pod poletka gruntów oraz zajmujący się ich uprawą. W tej sytuacji przy sprzyjających warunkach pogodowych w okresie lęgów kuropatwy i bażanta możemy liczyć na dobre ich stany w roku jubileuszu 60-lecia.

 

W roku 2006 następuje zmiana numeracji obwodów w okręgu Kieleckim. Dotychczasowy obwód nr 44 zostaje przemianowany na nr 61, zaś obwód nr 46 na 63. W roku 2008 podobna zmiana dotyczy obwodu nr 26 w okręgu tarnobrzeskim, który otrzymuje nr 81.

 

W 2008 roku, w roku jubileuszu 60–lecia powstania, Hutnicze Koło Łowieckie „DUDEK” w Ostrowcu Świętokrzyskim dzierżawi następujące obwody łowieckie: nr 61 o powierzchni ogólnej 3 450 ha w tym powierzchni leśnej 163 ha, nr 63 o powierzchni ogólnej 4 625 ha w tym powierzchni leśnej 256 ha i nr 81 o powierzchni ogólnej 6 260 ha w tym powierzchni leśnej 590 ha. Aktualnie na 1 członka Koła przypada 368 ha łowiska.

 

W sierpniu 2008 r. zasilają szeregi naszego Koła: Radosław Kiszka i Andrzej Mazurek a koło liczy 41 myśliwych.

 

W dniu 22 maja 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła, podczas którego powołano Komisję Oceny Szkód Łowieckich w składzie: Karol Błaszczuk, Stanisław Dudek, Tadeusz Kidziński, Krzysztof Kiljański, Witold Sienniak,

Janusz Wiśniowski i Kazimierz Wójtowicz. Uczestnicy Walnego Zebrania zobowiązali Zarząd Koła do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla następujących członków Koła: Tadeusza Kidzińskiego  – ZŁOMEM, Eugeniusza Dregera – Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Krzysztofa Jaworskiego, Romana Kiszki, Jerzego Kosno, Andrzeja Łady, Lecha Rendudy  i Kazimierza Wójtowicza – Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.

 

Podczas obchodów Hubertusa Świętokrzyskiego w Tokarni w dniu 11 października 2009 r. zostały wręczone, wcześniej przyznane przez Kapitułę Odznaczeń przy PZŁ, odznaczenia: Eugeniuszowi Dregerowi – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Krzysztofowi Jaworskiemu, Romanowi Kiszce, Jerzemu Kosno i Andrzejowi Ładzie – Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Kol. Lech Renduda odebrał Medal w późniejszym terminie.

Tego samego roku, w listopadzie, z członkostwa w Kole zrezygnował Kol. Krzysztof Żuchowski.

 

W kwietniu 2010 roku szeregi Koła zasilił Łukasz Rychta i Koło ponownie liczyło 40 członków.

 

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła odbyło się w dniu 15 maja 2010 roku. Podczas obrad wybrano delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ, którymi zostali: w Kielcach: Eugeniusz Dreger i Krzysztof Kiljański, w Tarnobrzegu: Stanisław Dudek. Następnie zostali wybrani Prezes i Członkowie Zarządu Koła. Prezesem Koła został Eugeniusz Dreger, a do Zarządu Koła zostali wybrani Stanisław Dudek, Jerzy Murzyn i Zbigniew Sindalski. Po ukonstytuowaniu się Zarządu Łowczym został Stanisław Dudek, Skarbnikiem Zbigniew Sindalski, sekretarzem Jerzy Murzyn.

W skład Komisji Rewizyjnej powołano Tadeusza Kidzińskiego, który został jej przewodniczącym oraz Krzysztofa Kiljańskiego i Jarosława Słowińskiego, którzy objęli funkcje członków komisji.

Walne upoważniło Zarząd do kupna działki rolnej. Formalności związane z jej nabyciem zostały dopełnione w dniu 18 sierpnia 2010 roku, gdy podpisano akt notarialny na zakup działki rolnej nr 151 w Bukowianach o powierzchni 6200 metrów kwadratowych. W imieniu Koła akt podpisali: Eugeniusz Dreger i Stanisław Dudek.

 

Kilka tygodni później, 25 września 2010 roku, zbiera się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w związku z rezygnacją członka zarządu – skarbnika, Zbigniewa Sindalskiego. Nowym członkiem zarządu oraz skarbnikiem zostaje wybrany Janusz Wiśniowski.

 

W październiku 2010 roku, podczas obchodów Hubertusa Świętokrzyskiego w Tokarni, kol. Tadeusz Kidziński, nasz honorowy prezes, został odznaczony odznaczeniem łowieckim ZŁOM, przyznanym wcześniej przez Kapitułę Odznaczeń przy PZŁ.

 

W dniu 28 maja 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze członków Koła w trakcie którego rezygnację z funkcji sekretarza złożył członek zarządu – Jerzy Murzyn. Na tę funkcję zostaje wybrany kol. Andrzej Łada.

 

W lipcu 2011 roku szeregi Koła zasilają koledzy: Grzegorz Domagalski i Tomasz Niedbała. Koło liczy 42 członków.

 

Niestety, kilka dni później, 2 sierpnia 2011 roku Kraina Wiecznych Łowów przyjęła pod opiekę naszego zacnego Kolegę, kol. Kazimierza Kostrzewę, który przez 58 lat był członkiem naszego Koła i wiernie służył Św. Hubertowi. Odznaczony był Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej i Odznaką 50 Lat Członkostwa w PZŁ.

 

Tuż po rozpoczęciu astronomicznej wiosny, 24 marca 2012 roku nasze łowiska zasiliło 100 szt. wpuszczonych dorosłych bażantów.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła w 2012 r. odbyło się 28 kwietnia. W jego trakcie rezygnację złożył członek zarządu, skarbnik, Janusz Wiśniowski. Ponownie na tę funkcję wybrano kol. Zbigniewa Sindalskiego.

Walne powołało Komisję szacowania szkód łowieckich w składzie: Stanisław Dudek, Krzysztof Kiljański, Lech Renduda, Józef Rychta, Witold Sienniak, Zbigniew Sindalski i Kazimierz Wójtowicz oraz zobowiązało Zarząd do wystąpienia o Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej dla następujących członków Koła: Wiesława Krakowiaka, Witolda Sienniaka i Janusza Wiśniowskiego. W tym samym miesiącu szeregi Koła zasilił Łukasz Tarłowski a stan Koła osiągnął 42 członków.

 

Od 1 stycznia 2013 roku kol. Andrzej Łada, członek naszego Koła, został jednocześnie członkiem Świętokrzyskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Klub kolekcjonera został powołany w 1972 r. do realizacji zadań PZŁ w zakresie pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa i został utworzony w celu integracji osób zainteresowanych gromadzeniem, zabezpieczaniem i propagowaniem wszystkich przejawów kultury łowieckiej.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze członków Koła, które obradowało w dniu 11 maja 2013 roku kolejny raz musiało zmierzyć się ze zmianami w składzie Zarządu Koła. Po rezygnacji członka zarządu, sekretarza, Andrzeja Łady na tę funkcję zostaje wybrany Grzegorz Domagalski. Z członkostwa w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Krzysztof Kiljański. Uzupełniono skład Komisji wybierając kolegów: Stanisława Bąbla i Jerzego Murzyna, a przewodniczącym pozostał Tadeusz Kidziński.

Walne powołało Komisję szacowania szkód łowieckich w składzie: Grzegorz Domagalski, Stanisław Dudek, Krzysztof Kiljański, Lech Renduda, Józef Rychta, Witold Sienniak, Zbigniew Sindalski i Kazimierz Wójtowicz. Zobowiązano również Zarząd Koła do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla następujących członków Koła: Tadeusza Kidzińskiego – Medalem Św. Huberta, Wiesława Krakowiaka i Witolda Sienniaka – Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Ustalono również, że uroczyste obchody 65-lecia Kola odbędą się 24 sierpnia 2013 r. w lokalu „REGASA” przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Kilka dni przed tymi uroczystościami, w dniu 8 sierpnia 2013 roku Kraina Wiecznych Łowów przyjęła pod opiekę naszego zacnego Kolegę, kol. Kazimierza Wójtowicza, który przez 26 lat był członkiem naszego Koła i wiernie służył Św. Hubertowi. Odznaczony był Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Obchody jubileuszu 65-lecia działalności Koła, obchodzonego 24 sierpnia 2013 r., rozpoczęło wprowadzeniu pocztu sztandarowego a następnie, przy marszu św. Huberta, prezes Koła kol. Eugeniusz Dreger serdecznie powitał myśliwych i ich rodziny, osoby towarzyszące oraz zaproszonych gości, a wśród  nich: Tadeusza Fatalskiego – prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach, Tomasza Marcinowskiego – członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach, prezesa KŁ „Jarząbek” w Ostrowcu Św., Franciszka Jakubowskiego – członka Okręgowej Rady Łowieckiej   w Tarnobrzegu, prezesa KŁ „Ludowe” w Opatowie, Krzysztofa Skowronka – prezesa K.Ł. „Chełmowa Góra” w Rudkach, Jana Maślanego – łowczego KŁ „Ponowa”  w Karczmie Miłkowskiej oraz Janusza Marjańskiego- Redaktora Naczelnego „Łowca Świętokrzyskiego”.   Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć Kolegów: Kazimierza Kostrzewy, Kazimierza Wójtowicza, Grzegorza Stawiarskiego i Mariana Słowińskiego, którzy odeszli w ostatnim 5-cio leciu do Krainy Wiecznych Łowów. Następnie prezes H.K.Ł. „Dudek”, kol. Eugeniusz Dreger, wygłosił referat, w którym przedstawił historię Koła. Poinformował także zebranych, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Koła, Zarząd wystąpił o nadanie odznaczeń następującym myśliwym: Tadeuszowi Kidzińskiemu – Medal św. Huberta, Januszowi Wiśniowskiemu, Wiesławowi Krakowiakowi i Witoldowi Sienniakowi – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Do dnia uroczystości Kapituła Odznaczeń zdążyła przyznać Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Januszowi Wiśniowskiemu, który wręczyli koledze Tadeusz Fatalski, Tomasz Marcinowski i Stanisław Jakubowski. Wręczono także dyplomy za współzawodnictwo w sezonie 2012/2013 o tytuł króla zwierzyny grubej, którym został kol. Jarosław Słowiński, a tytuł lisiarza roku przypadł kol. Grzegorzowi Domagalskiemu. Wyróżnienia wręczyli Honorowy prezes Koła – kol. Tadeusz Kidziński i łowczy – kol. Stanisław Dudek. Dyplomy otrzymali  także myśliwi za pracę przy uprawie poletek żerowych, za opiekę nad pamiątkami Koła, w tym nad sztandarem, za pomoc w realizacji inicjatyw Koła i za pracę w Komisji Rewizyjnej oraz  Koło za współpracę od Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach i Tarnobrzegu.

Jako pierwszy z gości wystąpił prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach Tadeusz Fatalski, który serdecznie pogratulował Zarządowi i myśliwym pięknego jubileuszu, przekazał życzenia od łowczego okręgowego – Jarosława Mikołajczyka i życzył sukcesów na niwie łowieckiej. Życzenia i upominki przekazali również prezesi zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich.

Zaproszeni goście i myśliwi otrzymali okolicznościowy znaczek z wizerunkiem ptaka „dudka” (zaprojektowany przez kol. Jarosława Słowińskiego) , który jest symbolem Koła.

Podczas biesiady zebrani mieli możliwość obejrzenia slajdów przygotowanych przez kol. Andrzeja Ładę, jak również piękną kronikę Koła.

Członkowie Koła przygotowali piękną scenerię uroczystości, która wprowadziła niepowtarzalną atmosferę. Na głównej ścianie sali koledzy myśliwi: Edward Jaskuła, Grzegorz Domagalski, Stanisław Dudek, Lech Renduda, Witold Sienniak i Andrzej Ziółkowski zrobili wystawę trofeów łowieckich. Były tam wieńce byków jeleni, parostki kozłów, spreparowane ptactwo łowne, skóry, medale itp. [galeria]

 

Pierwszego sierpnia 2013 r. członkowie Koła, na zaproszenie Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach uczestniczyli w Świętokrzyskich Obchodach 90-lecia PZŁ. [galeria]

 

W dniu 29.03.2014 roku członkowie Koła dokonali kolejnego zasiedlenia łowiska dorosłymi bażantami. Tym razem wypuszczonych zostało ponad 100 szt.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w 2014 r. odbyło tradycyjnie w świetlicy w Jędrzejowicach. Obrady w dniu 10 maja otworzył prezes Eugeniusz Dreger, który po wprowadzeniu sztandaru Koła przewodniczył zebraniu. Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kolegów: Stanisława Bąbla i Ryszarda Spotowskiego, a ichkandydatury zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium i przyjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Zarządu za sezon 2013/2014, powołało Komisję szacowania szkód łowieckich w składzie: Grzegorz Domagalski, Stanisław Dudek, Krzysztof Kiljański, Lech Renduda, Józef Rychta, Witold Sienniak i Zbigniew Sindalski oraz zobowiązało do wystąpienia o odznaczenia łowieckie dla członków Koła.

Zaproponowano następujące wyróżnienia dla myśliwych: Zbigniewa Sindalskiego – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Stanisława Bąbla – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Jarosława Słowińskiego – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Waldemara Chwistka i Andrzeja Nowakowskiego – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Stanisława Dudka i Doroty Bilskiej – Brązową Odznakę „Zasłużony dla łowiectwa Kielecczyzny”.

Walne Zebranie uchwaliło również wprowadzenie od 2014 roku dla członków Koła, za długoletni staż, następujących odznak: brązowego „Dudka” za 20-letni, srebrnego „Dudka” 30-letni a złotego „Dudka” za 40-letni staż w Kole.

W trakcie Walnego Zebrania ogłoszono również wyniki rywalizacji myśliwskiej i tak „Królem zwierzyny grubej” w sezonie 2013/2014, został  Józef Rychta a „Lisiarzem roku” Grzegorz Domagalski.

 

W maju 2014 roku z członkostwa w Kole zrezygnował kol. Witold Kosno, a stan osobowy koła zmniejszył się do 40 myśliwych.

 

W sierpniu 2014 roku powiększyli kadrę selekcjonerów w Kole kol. Grzegorz Domagalski i Tomasz Niedbała. Nabyte uprawnienia uprawniają do polowania na samce zwierzyny płowej. Zwiększył się również stan osobowy myśliwych w Kole. Po zdaniu egzaminów  opuścili szeregi kandydatów kol. Artur Kiszka i kol. Karol Tąporowski stając się członkami macierzystymi Naszego Koła. Obecnie Koło liczy 42 członków.

 

W dniu 5 października 2014 roku członkowie Koła wraz z rodzinami uczestniczyli w obchodach VIII Świętokrzyskiego Hubertusa zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach.

 

Po raz kolejny w 2014 r. myśliwi Koła spotkali się w świetlicy w Jędrzejowicach w dniu 11 października. Powodem było zwołanie Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenie Członków Koła. Tradycyjnie otwarcia obrad i powitania gości dokonał Prezes Eugeniusz Dreger.

W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:

– Wystąpienia przez Zarząd HKŁ „Dudek” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o dofinansowanie w 90% zakupu  500 szt. kuropatw w 2015r.

– Wystąpienie przez Zarząd HKŁ „Dudek” do Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach  z wnioskiem o odznaczenie kol. Stanisława Jakubowskiego Prezesa Koła Łowieckiego „Ludowe” z Opatowa Brązową Odznaką „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”.

– Wystąpienie przez Zarząd HKŁ „Dudek” do Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach  z wnioskiem o odznaczenie kol. Tadeusza Kidzińskiego Srebrną Odznaką  „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”.

– Ustalenie kwoty wpisowego dla studentów wstępujących do koła oraz składki na HKŁ „Dudek”.

Jednocześnie myśliwi zostali przeszkoleni przez Łowczego Stanisława Dudka z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych

Skarbnik Zbigniew Sindalski przedstawił nazwiska kolegów, którzy zgodnie z pkt. 21 Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego HKŁ „Dudek” z dnia 10 maja 2014 r. nabyli prawo w br. do Odznak: brązowego „Dudek” – Stanisław Bąbel, Karol Błaszczuk, Ryszard Chojnacki, Roman Kiszka, Zygmunt Kochański, Jerzy Kosno, Wiesław Krakowiak, Andrzej Łada, Lech Renduda, Józef Rychta, Wiesław Rysiak, Zbigniew Sindalski, Jarosław Słowiński i Andrzej Ziółkowski, a srebrnego „Dudek” – Waldemar Chwistek, Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek, Tadeusz Kidziński, Krzysztof Kiljański, Andrzej Nowakowski i Artur Wach. Wręczenie planowane jest podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w 2015 roku.

 

W dniu 08 listopada 2014 r. zorganizowano Polowanie Hubertowskie w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich. Polowanie rozpoczęto przy kapliczce Św. Huberta w Gołoszycach od przyjęcia przez prezesa, Eugeniusza Dregera, ślubowania od dwóch adeptów Naszego Koła, Kolegów – Artura Kiszki i Karola Tąporowskiego w obecności wprowadzających Kolegów – Romana Kiszki i Tadeusza Kidzińskiego.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania prezes przekazał władzę prowadzącemu polowanie kol. Waldemarowi Chwistkowi. Po wykonaniu kilku pędzeń, pozyskano dzika, lisa i kunę,  polowanie zakończono również przy Kapliczce.

Podczas pokotu, dokonano chrztu kol. Artura Kiszki oraz odznaczono medalem króla polowania. Został nim prowadzący kol. Waldemar Chwistek, który pozyskał dzika.

Następnie minutą ciszy i salwą oddano cześć Kolegom, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów”.

 

Polowanie Wigilijne w roku 2014 przeprowadzono 21 grudnia. Uczestniczyło w nim 19 myśliwych i 2 kandydatów. Polowanie odbyło się w obwodzie nr 81 u podnóża Pasma Jeleniowskiego Gór Świętokrzyskich, na terenie polnym i leśnym w pobliżu kapliczki Św. Huberta w Gołoszycach. Prowadzącym był Łowczy Stanisław Dudek. Pozyskano 1 sarnę i 10 szaraków. W trakcie polowania odbyła się ceremonia pasowania kolegi Artura Kiszki na rycerza Św. Huberta. Nowy myśliwy został również królem polowania.

Polowanie zakończono z kolegami z KŁ „Jarząbek” wspólnym pokotem przed Zajazdem Świętokrzyskim w Jałowęsach.

Prowadzący polowanie wręczył medale króla i pudlarza, a certyfikaty ślubowania – prezes kol. Eugeniusz Dreger.

Po odegraniu sygnałów myśliwskich zebrani udali się na wieczerzę Wigilijną.

 

W dniu 15.01.2015 r. Koło otrzymało wstępne zakwalifikowanie do udzielenia pomocy w formie dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do zadania: „Wzmocnienie populacji kuropatwy w obwodach dzierżawionych przez Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Św. poprzez zasiedlenie w nich 500 szt. kur i kogutów”. W dniu 16.03.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania a już 21.03.2015 r. zostało ono zrealizowane. Zadanie „Wzmocnienie populacji kuropatwy w obwodach dzierżawionych przez Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Św. poprzez zasiedlenie w nich 500 szt. kur i kogutów” objęło wpuszczenie w łowisko w obwodzie nr 81 – 100 szt, w obwodzie nr 61 – 200 szt. i w obwodzie nr 63 – 200 szt.

 

Od 01.04.2015 roku kol. Jerzy Kosno jest członkiem niemacierzystym Koła, a Nasze szeregi zasilił kol. Jerzy Wiśniewski, który do tej pory był niezrzeszonym członkiem PZŁ. Obecnie Koło liczy 43 myśliwych.

 

Kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła tradycyjnie odbyło się w świetlicy w Jędrzejowicach. Tym razem w dniu 25 kwietnia 2015 r.

Otwarcia obrad i powitania zebranych dokonał prezes Eugeniusz Dreger, który po wprowadzeniu sztandaru Koła zaprosił do prezydium członków Okręgowych Rad Łowieckich: kol. Stanisława Gąsienicę z Kielc oraz kol. Stanisława Jakubowskiego z Tarnobrzega.

Zgodnie z porządkiem obrad wręczono odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG PZŁ, odznaczenia regionalne, odznaki brązowego i srebrnego „Dudka” oraz króla „Zwierzyny Grubej” i „Lisiarza Roku”.

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał kol. Zbigniew Sindalski, a srebrnym zostali odznaczeni Koledzy: Stanisław Bąbel i Jarosław Słowiński.

Odznaczenia wręczyli Stanisław Gąsienica i Stanisław Jakubowski w asyście Eugeniusza Dregera.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” otrzymał kol. Tadeusz Kidziński, a brązowe: Dorota Bilska, Stanisław Jakubowski i Stanisław Dudek. Odznaczenia wręczył Stanisław Gąsienica.

Srebrne „Dudki” otrzymali: Waldemar Chwistek, Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek, Tadeusz Kidziński   i Andrzej Nowakowski. Odznaki wręczali Grzegorz Domagalski i Zbigniew Sindalski.

Brązowe „Dudki” trafiły do: Stanisława Bąbla, Ryszarda Chojnackiego, Romana Kiszki, Zygmunta Kochańskiego, Lecha Rendudy, Józefa Rychty, Wiesława Rysiaka, Zbigniewa Sindalskiego, Jarosława Słowińskiego i Andrzeja Ziółkowskiego. Odznaki wręczali: Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek i Grzegorz Domagalski.

W sezonie 2014/2015 królem „Zwierzyny Grubej” został Krzysztof Jaworski, a „Lisiarzem Roku” – Stanisław Dudek. Medale i upominki wręczyli: Eugeniusz Dreger, Zbigniew Sindalski i Grzegorz Domagalski.

Po wręczeniu odznaczeń i stwierdzeniu przez kol. Eugeniusza Dregera prawomocności obrad przystąpiono do realizacji porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania został wybrany kol. Eugeniusz Dreger, a na sekretarza – kol. Karol Błaszczuk. Przewodniczący po odczytaniu porządku oraz regulaminu obrad, przy braku propozycji zmian, poddał je pod głosowanie. Przyjęte zostały jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie powołano kol.: Ryszarda Spotowskiego i Tomasza Niedbałę.

Następnie członkowie Zarządu Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożyli sprawozdania z działalności za sezon 2014/2015, które zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono Zarządowi Koła absolutorium.

Przewodniczący poinformował, że po przeprowadzeniu rozmowy z członkami obecnego Zarządu Koła koledzy wyrazili chęć dalszej pracy. Wobec powyższego zgłasza ich na kandydatów do Zarządu. Są to: Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek, Zbigniew Sindalski i Grzegorz Domagalski. Przy braku innych kandydatur, przyjęto je jednogłośnie. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: Tadeusza Kidzińskiego, Waldemara Chwistka, Jarosława Słowińskiego, Andrzeja Ziółkowskiego i Janusza Wiśniowskiego, na delegatów na OZD w Kielcach: Zbigniewa Sindalskiego i Eugeniusza Dregera, a do Tarnobrzega: Stanisława Dudka i Grzegorza Domagalskiego.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kol.: Jerzego Murzyna, Artura Kiszkę i Huberta Dąbrowskiego, którzy zostali  przyjęci jednogłośnie.

Po ogłoszeniu wyników głosowania przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do ukonstytuowania się Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej  oraz do głosowania uchwał.

Uchwały o wyborze zgłoszonych kandydatur zostały przyjęte jednogłośnie.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiony przez kol. Ryszarda Spotowskiego, zatwierdzono jednogłośnie. Następnie Prezes Eugeniusz Dreger podsumował zebranie, podziękował kolegom, poprosił poczet o wyprowadzenie sztandaru Koła i ogłosił zamknięcie obrad.

 

Od 01.07.2015 roku Nasze szeregi zasilił kol. Tomasz Łagowski, który do tej pory był kandydatem. Obecnie Koło liczy 44 członków.

 

Od 01.09.2015 roku Nasze szeregi zasilił kol. Grzegorz Gałęzia, który do tej pory był kandydatem. Tym samym, stan osobowy Koła został podniesiony do 45 członków.

 

Polowanie hubertowskie 2015 r., inaugurujące nadchodzący sezon, myśliwi Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” zostało wyznaczone na dzień 7 listopada w Baćkowicach. Prezes koła Eugeniusz Dreger powitał gościa Tomasza Marcinowskiego prezesa KŁ nr 1 „Jarząbek” w Ostrowcu Św. oraz członka RO PZŁ w Kielcach, myśliwych, naganiaczy oraz łowisko w obwodzie 81. Podkreślił uroczysty charakter polowania oraz złożył wszystkim życzenia z okazji święta Św. Huberta.  Ponieważ na początku obecnego sezonu 2 kolegów: Grzegorz Gałęzia i Tomasz Łagowski po pozytywnym zdaniu egzaminu zostało przyjętych na członków koła przeprowadzona została ceremonia ślubowania. Wprowadzającym dla obydwu myśliwych był łowczy koła Stanisław Dudek a celebrującym prezes koła.

Na pamiątkę tego aktu młodzi myśliwi otrzymali certyfikaty zawierające treść ślubowania ze swoją fotografią oraz podpisami członków zarządu.

Po życzeniach „Darz Bór” od zebranych kolegów prezes przekazał łowczemu dalsze prowadzenie polowania.  Kol. Stanisław Dudek przypomniał podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa na polowaniu, poinformował o lokalizacji apteczki, sygnałach oraz ilości planowanych miotów. W dalszej kolejności rozlosowano karty z numerami stanowisk i przeprowadzono odprawę naganki. W polowaniu wzięło udział 22 myśliwych i 5 naganiaczy. Polowano na terenie Pasma Jeleniowskiego Gór Świętokrzyskich od granicy obwodu z KŁ „Łagów” do miejscowości Gołoszyce.

O godz. 14.30 przy kapliczce Świętego Huberta, wybudowanej na 50-lecie koła w 1998 roku, na gałązkach jedliny został ułożony pokot: 1 koźlę i 1 lis. Prezes koła podziękował prowadzącemu za bezpieczne i sprawne przeprowadzenie polowania, naganiaczom za trudną i dobrą pracę oraz poprosił o odznaczenie Króla Polowania i Myśliwego-Hodowcę. Prowadzący ogłosił królem polowania kol. Tomasza Marcinowskiego za pozyskane koźlę a tytuł Myśliwego-Hodowcy przypadł kol. Wiesławowi Krakowiakowi, który „ułaskawił” 2 lisy.

W dalszej części gość podziękował za zaproszenie na polowanie oraz jego wzorowe przeprowadzenie.

Zgodnie z tradycją uczestnicy polowania na komendę podaną przez prezesa koła oddali salwę honorową na cześć kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.

 

Wiosenna aura panująca w dniu 20.12.2015 r. nie zakłóciła tradycji zorganizowania, na terenie obwodu nr 81 pomiędzy miejscowościami Jałowęsy – Gołoszyce – Stanisławów, „Polowania Wigilijnego”. Odbyły się 4 mioty polne na zające. Po drugim miocie Prezes Koła poprosił nestora, Tadeusza Kidzińskiego, o przeprowadzenie ceremonii chrztu myśliwego. Rozpoczynający w tym sezonie przygodę łowiecką,  kol. Tomasz Łagowski, strzelił w drugim pędzeniu pierwszego w życiu zająca. Szczęśliwy Tomek, umazany na czole farbą zajęczą, w piątym miocie (leśnym), celnym strzałem położył jeszcze jednego szaraka.

Przed przemieszczeniem się na łowy leśne prowadzący polowanie – łowczy, kol. Stanisław Dudek, zarządził na końcu Alei Lipowej przerwę śniadaniową. Jak zwykle podczas polowania wigilijnego atmosfera wśród myśliwych była koleżeńsko – świąteczna.

Z daleka dochodziły częste odgłosy strzałów Kolegów z KŁ „Jarząbek”, którzy polowali po południowej stronie szosy Łagów – Opatów.

W piątym i szóstym miocie naganiacze przeszli gąszcz podszytu topól, w którym miały być pewne dziki. Niestety, ktoś je musiał powiadomić o planowanym polowaniu. Na rozkładzie znalazły się 3 sarny, 1 lis i 1 zając. Pokot ułożono na gałązkach świerkowych na placu parkingowym Zajazdu Świętokrzyskiego w Jałowęsach. 34 myśliwych KŁ „Jarząbek” pozyskało 24 zające, a 16 myśliwych HKŁ „Dudek” – 3 sarny, 1 lisa i 10 zajęcy.

Królem polowania w naszym kole został kol. Grzegorz Domagalski, który otrzymał z rąk prowadzącego, Stanisława Dudka, okolicznościowy medal. Tytuł myśliwego hodowcy przypadł kol. Jerzemu Murzynowi, któremu prowadzący zawiesił na szyi kolbę kukurydzy.

Podobną ceremonię w KŁ „Jarząbek” przeprowadził prowadzący polowanie – prezes –  kol. Tomasz Marcinowski.

Po odtrąbieniu przez hejnalistę sygnałów myśliwskich związanych z pokotem i zakończeniem polowania, myśliwi i naganiacze z obu Kół udali się na wspólną wieczerzę wigilijną. Rozpoczęło ją złożenie życzeń świątecznych przez Prezesów obydwu Kół oraz symboliczne przełamanie się opłatkiem.

 

W trakcie sezonu polowań na bażanty dokonano oceny efektów wiosennego zasiedlenia kuropatw.  Wypadła ona poniżej naszych oczekiwań, dlatego nie powtórzyliśmy wniosku do WFOŚiGW w Kielcach na ten sezon. Zarząd podjął więc decyzję zakupienia 100 szt. dorosłych bażantów w tym 85 kur. W dniu 26 marca br. koledzy: Tadeusz Kidziński, Eugeniusz Dreger, Grzegorz Domagalski, Tomasz Niedbała, Karol Tąporowski i Tomasz Łagowski dokonali zasilenia łowisk bażantami w miejscach tego wymagających. Każda grupa wysypała porcję pszenicy na początkowy trudny okres samodzielnego życia ptaków. Kolega Łowczy w okresie zimowym organizował w rejonach zasiedleń wiele polowań na lisy. Przy dobrej pogodzie w okresie lęgów spodziewamy się wysokich stanów bażantów w kolejnym sezonie polowań.

 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku z członkostwa w Kole zrezygnował Kol. Jerzy Kosno. Liczba myśliwych w Kole zmniejszyła się do 44.

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła w 2016 r. zostało zwołane na dzień 23 kwietnia. Zgodnie z niepisaną tradycją odbyło się w świetlicy w Jędrzejowicach. Otwarcia obrad i powitania zebranych dokonał prezes Eugeniusz Dreger, który  po wprowadzeniu sztandaru Koła  zaprosił do prezydium członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach  kol. Tomasz Marcinowskiego.

Zgodnie z porządkiem obrad wręczono odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG PZŁ,  odznak brązowego, srebrnego i pierwszego złotego „Dudka”. Ogłoszono również wyniki rywalizacji w kategoriach „Zwierzyny Grubej” i „Lisiarza Roku”.

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Koledzy: Edward Jaskuła i Jerzy Murzyn oraz zaległy Krzysztof Kiljański. Brązowy Medal otrzymali: Waldemar Chwistek i Witold Sienniak. Odznaczenia wręczył kol. Tomasz Marcinowski, w asyście Eugeniusza Dregera.

„Złotego Dudka” otrzymał kol. Tadeusz Kidziński, „Srebrne Dudki” otrzymali koledzy: Stanisław Bąbel, Ryszard Chojnacki, Lech Renduda, Wiesław Rysiak i Zbigniew Sindalski oraz zaległego Krzysztof Kiljański. Natomiast „Brązowe Dudki” otrzymali koledzy: Edward Jaskuła i Krzysztof Jaworski oraz zaległe Wiesław Krakowiak i Andrzej Łada. Odznaki wręczali: Eugeniusz Dreger, Zbigniew Sindalski, Stanisław Dudek i Grzegorz Domagalski.

W sezonie 2015/2016 królem „Zwierzyny Grubej” i „Lisiarzem Roku” – został Tomasz Łagowski. Upominek wręczyli: Eugeniusz Dreger, Stanisław Dudek, Zbigniew Sindalski i Grzegorz Domagalski.

Po wręczeniu odznaczeń i stwierdzeniu przez kol. Eugeniusza Dregera prawomocności obrad przystąpiono do realizacji porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania został wybrany kol. Eugeniusz Dreger, a na sekretarza – kol. Karol Błaszczuk. Przewodniczący po odczytaniu porządku oraz regulaminu obrad, przy braku propozycji zmian, poddał je pod głosowanie. Przyjęte zostały jednogłośnie.

Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie powołano kol.: Ryszarda Spotowskiego i Ryszarda Chojnackiego.

Następnie członkowie Zarządu Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożyli sprawozdania z działalności za sezon 2015/2016, które zostały przyjęte i jednogłośnie udzielono Zarządowi Koła absolutorium.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiony przez kol. Ryszarda Spotowskiego, zatwierdzono jednogłośnie. Następnie Prezes Eugeniusz Dreger podsumował zebranie, podziękował kolegom, poprosił poczet o wyprowadzenie sztandaru Koła i ogłosił zamknięcie obrad. [galeria]

 

W dniu 01.07.2016 roku szeregi Koła zasilił dotychczasowy kandydat kol. Artur Bednarski. Koło ponownie liczy 45 członków.

 

Dwudziestego piątego września 2016 r. Krainy Wiecznych Łowów odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów kol. Jarosław Słowiński. Przez 31 lat był członkiem naszego Koła i wiernie służył Św. Hubertowi. Odznaczony został Brązowym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem „Zasłużony Dla Gospodarki Łowieckiej Województwa Kieleckiego”. Odszedł od nas wspaniały towarzysz łowów.

 

Okazją do kolejnego wspólnego spotkania myśliwych poza okresem polowań zbiorowych było Walne Zgromadzenie   Członków Koła. Tym razem świetlica w Jędrzejowicach gościła myśliwych w dniu 1 października 2016 r.

Otwarcia obrad i powitania zebranych dokonał prezes Eugeniusz Dreger. Po wprowadzeniu sztandaru Koła poinformował zebranych, że 25 września odszedł od nas kol. Jarosław Słowiński, poprosił o powstanie i uczczenie Kolegi minutą ciszy.

W trakcie zebrania omówiono plan polowań, ustalono cenę wykupu sarny na użytek własny a Łowczy, kol. Stanisław Dudek, przeprowadził szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania broni i zachowania myśliwych na polowaniach. Uzgodniono sposób przeprowadzenia polowań: „Hubertowskiego” i „Wigilijnego”. Po wyprowadzeniu sztandaru Koła, przewodniczący kol. Eugeniusz Dreger podziękował za udział w zebraniu i zaprosił wszystkich myśliwych na ceremonię pożegnania Jarosława Słowińskiego. [galeria]

Kolegium redakcyjne „Łowca Świętokrzyskiego” w składzie Jarosław Mikołajczyk, Janusz Marjański, Wiktor Chabowski i Marek Libera postanowieniem z dnia 28 września 2016 r. wyróżniło nasze Koło Honorową Odznaką „Łowca Świętokrzyskiego”.

Hutnicze Koło Łowieckie „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z kilkoma innymi kołami, zostało docenione m.in. za rzetelne, punktualne i sprawne rozprowadzanie magazynu wśród kolegów myśliwych.

 

W Centrum Biznesu City Core w Kielcach, w dniu  7 grudnia 2016 r., odbył się wernisaż wystawy Andrzeja Łady „Tropem wspomnień”.  Organizatorami wystawy były Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Kielcach oraz „Łowiec Świętokrzyski”. [galeria]

 

Opcja polityczna, która w wyniku wyborów parlamentarnych w 2015 r.  objęła w Polsce władzę, rozpoczęła daleko idące zmiany w obowiązujących przepisach związanych  z łowiectwem.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. weszły w życie: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1484), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2017 r., poz. 1485), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1486) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1487).

Na mocy pierwszego z cytowanych rozporządzeń lista zwierząt łownych poszerzyła się o jeden gatunek – szakala złocistego (Canis aureus) z okresem polowań trwającym od 1 sierpnia do końca lutego. Jednak podobnie jak w przypadku lisów, borsuków, tchórzy i kun będzie w jego przypadku również obowiązywał wyjątek pozbawienia okresu ochronnego na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew albo prowadzono, w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem zatwierdzenia RPŁ, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy. Odstrzał tego gatunku został zawieszony do końca lutego 2019 r.

Drugie z opublikowanych rozporządzeń dało  podstawy do używania nokto- i termowizji podczas polowań. Możliwość używania takich urządzeń było jednak zastrzeżone wyłącznie do wykonywania polowania w nocy na czarnego zwierza oraz zawężone do obszarów objętych ograniczeniami określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

Podczas rozgrywanych  w dniu  27.08.2017 r., zawodów strzeleckich o Puchar Łowczego Okręgowego nasz kol. Tomasz Łagowski zdobył I miejsce w klasie „C”. Zawody zostały rozegrane na strzelnicy myśliwskiej w Starachowicach. [galeria]

 

Wprowadzone jakiś czas temu „rozhuśtanie” sytuacji wokół zmian w prawie łowieckim sprawiło, że kolejna komisja sejmowa zajmująca się tą sprawą miała ponownie burzliwy przebieg. W dniu 28 lutego 2016 r. połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki do rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego.

Proces legislacyjny coraz mniej przypomina rzeczową dyskusję i próby dostosowania prawodawstwa do oczekiwań zainteresowanych stron zmierzając do chaotycznego, oderwanego od uwarunkowań, przekrzykiwania się różnych środowisk i bezpardonowej walki politycznej. Obawy budzi fakt, że daleko idące zmiany projektu rządowego wprowadzają politycy rządzącej koalicji.

Wypowiedzi niektórych parlamentarzystów, niezależnie od opcji politycznej jaką reprezentują, obnażały ich całkowitą nieznajomość nie tylko tradycji łowieckich, historii, ochrony przyrody i uwarunkowań z tym związanych ale niestety także obowiązującego Prawa łowieckiego.

Zgłoszone ostatnio przez posła PIS zmiany uniemożliwiają wykorzystywanie (płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie) zwierzyny w sprawdzianach pracy psów myśliwskich, a także szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich, organizowanych przez Polski Związek Łowiecki. Wejście tych przepisów w życie nie tylko zakończy piękne tradycje sokolnicze ale również uniemożliwi układanie psów myśliwskich, co wpłynie również na skuteczność walki z ASF.

Nie zyskały akceptacji poprawki PiS-u zakładające wydłużenie do 250 m minimalnej odległości strzelania od zabudowań. W przypadku wiejskiej zabudowy rozproszonej oznaczałoby to wyłączenie ogromnych powierzchni z możliwości wykonywania polowania a dla rolników wyłączenie odpowiedzialności koła łowieckiego za szkody spowodowane przez zwierzynę na tych terenach.

Połączone komisje nie zajęły rozstrzygającego stanowiska w sprawie zakazu wykonywania polowania w obecności lub z udziałem dzieci do 18 lat (wg PIS) oraz 16 lat (wg PO). W głosowaniu w tej sprawie był remis.

Wśród pozostałych przegłosowanych zmian autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS znalazło się wzmocnienie pozycji izb rolniczych (wypowiadanie umowy dzierżawy na ich wniosek w razie nieusprawiedliwionego niezrealizowania planu łowieckiego, uczestnictwo przedstawiciela izby w inwentaryzacji zwierzyny oraz jego udział w procesie podziału województwa na obwody łowieckie).

W projekcie znalazło się również kontrowersyjne rozwiązanie związane z wyłączaniem nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Zgodnie z propozycją PIS-u oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego ma weryfikować starosta a oświadczenie będzie skuteczne od następnego dnie po jego złożenia w starostwie lub zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia obwodu. Wniosek posłanki Urszuli Pasławskiej (PSL-UED) o wydłużenie tego czasu do 30 dni nie spotkał się z przychylnością komisji. Oznacza to, że organ zawiadomiony o wyłączeniu nieruchomości nie będzie w stanie zawiadomić kogokolwiek. Zatem z dnia na dzień może się okazać, że myśliwy w trakcie polowania znajdzie się na gruntach wyłączonych z obwodu co będzie oznaczać kłusownictwo.

Inne propozycje dotyczyły spraw kadrowych w organach PZŁ oraz zobowiązań finansowych i szacowania szkód. Prawie wszystkie z zaproponowanych przez PIS zmian weszły w życie.

Przegłosowane zmiany trybu wyboru i odwoływania władz odebrały Polskiemu Związkowi Łowieckiemu samorządność, wychodząc dużo dalej niż nadzór stanowią zamach na samorządną organizację i przejęcie w nim władzy.  Przegłosowane zmiany doprowadziły do  całkowitej likwidację udziału czynnika społecznego w pracy i kontroli pracy PZŁ. W ramach zmian ustawowych zlikwidowano okręgowe rady łowieckie i zmarginalizowano wpływ Naczelnej Rady Łowieckiej.

 

Wprowadzone zmiany spotkały się z dużym niezadowoleniem braci łowieckiej co doprowadziło do zorganizowania w dniu 6 marca 2018 r. protestu przed Sejmem RP. Udział w nim wzięli również członkowie Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim[galeria]

W dniu 31.03.2018 zostało przeprowadzone w Hutniczym Kole Łowieckim „Dudek” doroczne zasiedlanie bażantów. Zakupiliśmy i wypuściliśmy 75 dorosłych bażantów w tym 60 szt kur. Zasiedlenia dokonały 4 zespoły 2 osobowe. W obwodzie 61 koledzy: Tadeusz Kidziński i Witold Sienniak, w obwodzie 63 koledzy Stanisław Dudek i Tomasz Niedbała a w obwodzie 81 koledzy: Edward Jaskuła i Jerzy Wiśniewski oraz Grzegorz Domagalski i Eugeniusz Dreger. W miejscu wypuszczania wysypano bażantom na pierwszy okres samodzielnego życia ziarna kukurydzy. [galeria]

 

W ramach obchodów jubileuszowych przypadającego w tym roku 70-lecia istnienia Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św. w dniu 21.04.2018 r. członkowie Koła oraz przybyli goście zasadzili na gruntach wsi Mychów „umowne 70 buków”. W rzeczywistości oprócz wspomnianych buków łowisko wzbogaciły również dęby, jabłonie i grusze. Sadzonki zostały przekazane przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.

Zebranych przywitał Prezes Koła kol. Eugeniusz Dreger po czym przekazał głos Panu Adamowi Podsiadło, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
Uroczystego zasadzenia pierwszego buka dokonali Pani Małgorzata Sobieraj, Sekretarz Urzędu Gminy Bodzechów wspólnie z Panem Adamem Podsiadło, Nadleśniczym oraz Prezesem Koła kol. Eugeniuszem Dregerem.

Sadzenie zakończyło wspólne ognisko. [galeria]

 

Ostatnie dni kwietnia 2018 r.  to okres wytężonych prac myśliwych w łowisku przy zagospodarowaniu i porządkowaniu poletek zaporowych. Podstawowym celem poletek jest wzbogacenie bazy żywieniowej zwierzyny ale również ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych.

Kilka poletek zaporowych w lesie na terenie obwodów nr 63 i 81 zostało przygotowane i w całości zagospodarowane poprzez zasadzenie topinamburu (słonecznika bulwiastego). To roślina, której zalety i walory smakowe doceniają nie tylko klienci renomowanych kuchni świata ale również nasze dziki. Bulwy topinamburu stanowią wspaniałą karmę dla zwierzyny płowej, zajęcy, kuropatw i bażantów. Część naziemna natomiast, zgryzana jest przez zwierzynę płową i zające przez cały okres wegetacji. Topinambur osiąga wysokość do 3,5 m, kwitnie jesienią, daje duży plon masy zielonej. Jest odporny na warunki środowiskowe w tym przymrozki. Ma dużą zdolność regeneracji i odradzania się, co rokuje długim okresem funkcjonowania poletek.

Na innych poletkach zostały wyrównane nierówności po intensywnym buchtowaniu dzików oraz usunięto znaczne ilości samosiejek drzew oraz krzewów.

W celu poprawy kondycji zwierzyny w lesie zostały również wyłożone lizawki solne. [galeria][galeria]

 

30 czerwca 2018 r., na kompleksie boisk na os. Pułanki odbył się „Wakacyjny festyn integracyjny”, zorganizowany przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Jednym z większych i najczęściej odwiedzanych było stoisko przygotowane przez myśliwych Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przygotowano wystawę okazałych trofeów łowieckich, degustację potraw z dziczyzny oraz liczne atrakcje i konkursy dla dzieci i młodzieży w których można było zdobyć ciekawe nagrody a wśród konkurencji były np.: rozpoznawanie zwierząt na fotografiach czy konkurs plastyczny.

Myśliwi zaprezentowali również sposoby wabienia zwierzyny a towarzyszyły temu wszystkiemu małe i duże czworonożne pupile myśliwych.

W trakcie festynu Skarbnik Koła kol. Grzegorz Domagalski wręczył władzom OSM pamiątkowe albumy fotograficzne „Zachować wspomnienia” autorstwa kol. Andrzeja Łady, wydane z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Koła. [galeria]