- Hide menu

ZAWIADOMIENIE – WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 25.07.2020 R. (AKTUALIZACJA)

Ostrowiec Św., 18.06.2020 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25.07.2020 r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie i uchwalenie porządku obrad.
5. Odczytanie i uchwalenie Regulaminu obrad.
6. Zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego 12.10.2019 r.
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za sezon 2019/2020.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Kola za sezon 2019/2020 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za sezon ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za sezon 2019/2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14. Przeprowadzenie tajnego głosowania dotyczącego udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za pracę w sezonie 2019/2020. Wyniki głosowania są podstawą do sprecyzowania treści uchwały o udzieleniu absolutorium.
15. Przedstawienie projektu Planu działalności hodowlano -gospodarczej i projektu Budżetu Koła na kolejny sezon 2020/2021 (w tym wysokość składki). Dyskusja nad w/w projektami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Planu działalności hodowlano – gospodarczej i Budżetu Koła na sezon 2020/2021 (w tym wysokość składki)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego do Koła oraz sposobu i terminu
18. Wolne wnioski oraz sprawy różne (w tym szkolenie z przestrzegania zasad bioasekuracji).
19. Zatwierdzenie uchwały z Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie obrad.

Dostęp do Protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, materiałów sprawozdawczych i finansowych na stronie internetowej Koła po zalogowaniu się.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie w strojach organizacyjnych.

error: Zawartość chroniona!