- Hide menu

Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2019 r.

Ostrowiec Św., 30.03.2019 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27.04.2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie i uchwalenie porządku obrad.

5. Odczytanie i uchwalenie Regulaminu obrad.

6. Zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego 06.10.2018 r.

7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za sezon 2018/2019.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Kola za sezon 2018/2019 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za sezon ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za sezon 2018/2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

14. Przeprowadzenie tajnego głosowania dotyczącego udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za pracę w sezonie 2018/2019. Wyniki głosowania są podstawą do sprecyzowania treści uchwały o udzieleniu absolutorium.

15. Przedstawienie projektu Planu działalności hodowlano-gospodarczej i projektu Budżetu Koła na kolejny sezon 2019/2020 (w tym wysokość składki). Dyskusja nad w/w projektami.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Planu działalności hodowlano-gospodarczej i Budżetu Koła na sezon 2019/2010 (w tym wysokość składki).

17. Podjęcie uchwały dotyczącej sposobu powiadamiania członków Koła o uchwale Zarządu dotyczącej przyjęcia członka Koła.

18. Podjęcie uchwały w sprawie załączników do Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego do Koła oraz sposobu i terminu uiszczenia.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki pod budowę wiaty.

21. Podjęcie uchwały w sprawie budowy wiaty.

22. Wolne wnioski oraz sprawy różne.

23. Zatwierdzenie Uchwały z Walnego Zgromadzenia.

24. Zamknięcie obrad.

Dostęp do Protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Zgromadzenia, materiałów sprawozdawczych i finansowych na stronie internetowej Koła po zalogowaniu się.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie w strojach organizacyjnych.

error: Zawartość chroniona!