- Hide menu

Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2018 r.

Ostrowiec Św., 11.04.2018 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28.04.2018r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017/2018.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok 2017/2018 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

14. Przedstawienie projektu planu działalności hodowlano – gospodarczej i budżetu Koła na rok następny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności hodowlano – gospodarczej i budżetu Koła na rok następny (w tym wysokość składki).

16. Zgłaszanie kandydatów na 2 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Kielcach oraz 1 delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów w Tarnobrzegu.

17. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

18. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów.

19. Wolne wnioski oraz sprawy różne.

20. Zatwierdzenie uchwały z Walnego Zgromadzenia.

21. Zamknięcie obrad.

Dostęp do Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, materiałów sprawozdawczych i finansowych na stronie internetowej Koła po zalogowaniu się.

error: Zawartość chroniona!