- Hide menu

Zmiany w Prawie łowieckim, kolejny zwrot akcji…

Wprowadzone jakiś czas temu „rozhuśtanie” sytuacji wokół zmian w prawie łowieckim sprawiło, że kolejna komisja sejmowa zajmująca się tą sprawą miała ponownie burzliwy przebieg. W dniu 28 lutego połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki do rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego.

Zapis tego posiedzenia jest dostępny w linku poniżej. (Uwaga! Transmisja nie jest poprawnie odtwarzana w przeglądarce Mozilla Firefox!)

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r., którego transmisję można obejrzeć w linku zamieszczonym powyżej, połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki do rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, zgłoszone dzień wcześniej w czasie drugiego czytania w Sejmie.

Proces legislacyjny coraz mniej przypomina rzeczową dyskusję i próby dostosowania prawodawstwa do oczekiwań zainteresowanych stron zmierzając do chaotycznego, oderwanego od uwarunkowań, przekrzykiwania się różnych środowisk i bezpardonowej walki politycznej. Obawy budzi fakt, że daleko idące zmiany projektu rządowego wprowadzają politycy rządzącej koalicji.

Wypowiedzi niektórych parlamentarzystów, niezależnie od opcji politycznej jaką reprezentują, obnażały ich całkowitą nieznajomość nie tylko tradycji łowieckich, historii, ochrony przyrody i uwarunkowań z tym związanych ale niestety także obowiązującego Prawa łowieckiego.

Zgłoszone ostatnio przez posła Jerzego Gosiewskiego (PIS) zmiany uniemożliwiają wykorzystywanie (płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie) zwierzyny w sprawdzianach pracy psów myśliwskich, a także szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich, organizowanych przez Polski Związek Łowiecki. Wejście tych przepisów w życie nie tylko zakończy piękne tradycje sokolnicze ale również uniemożliwi układanie psów myśliwskich, co wpłynie również na skuteczność walki z ASF.

Nie zyskały akceptacji poprawki PiS-u zakładające wydłużenie do 250 m minimalnej odległości strzelania od zabudowań. W przypadku wiejskiej zabudowy rozproszonej oznaczałoby to wyłączenie ogromnych powierzchni z możliwości wykonywania polowania a dla rolników wyłączenie odpowiedzialności koła łowieckiego za szkody spowodowane przez zwierzynę na tych terenach.

Połączone komisje nie zajęły rozstrzygającego stanowiska w sprawie zakazu wykonywania polowania w obecności lub z udziałem dzieci do 18 lat (wg PIS) oraz 16 lat (wg PO). W głosowaniu w tej sprawie był remis.

Wśród pozostałych przegłosowanych zmian autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS znalazło się wzmocnienie pozycji izb rolniczych (wypowiadanie umowy dzierżawy na ich wniosek w razie nieusprawiedliwionego niezrealizowania planu łowieckiego, uczestnictwo przedstawiciela izby w inwentaryzacji zwierzyny oraz jego udział w procesie podziału województwa na obwody łowieckie).

W projekcie znalazło się również kontrowersyjne rozwiązanie związane z wyłączaniem nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Zgodnie z propozycją PIS-u oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego ma weryfikować starosta a oświadczenie będzie skuteczne od następnego dnie po jego złożenia w starostwie lub zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia obwodu. Wniosek posłanki Urszuli Pasławskiej (PSL-UED) o wydłużenie tego czasu do 30 dni nie spotkał się z przychylnością komisji. Oznacza to, że organ zawiadomiony o wyłączeniu nieruchomości nie będzie w stanie zawiadomić kogokolwiek. Zatem z dnia na dzień może się okazać, że myśliwy w trakcie polowania znajdzie się na gruntach wyłączonych z obwodu co będzie oznaczać kłusownictwo.

Inne propozycje dotyczyły spraw kadrowych w organach PZŁ oraz zobowiązań finansowych i szacowania szkód.
Należy mieć nadzieję, że niektóre rozwiązania zostaną jeszcze zmienione na kolejnych etapach procesu legislacyjnego. Czasu zostało jednak niewiele, bo projekt zakłada wejście w życie znowelizowanych przepisów od 1 kwietnia 2018 r.

Brzmienie poprawek zgłoszonych przez parlamentarzystów oraz wyniki wczorajszego głosowania połączonych komisji dostępne są w druku sejmowym nr 2234-A.

Proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie można śledzić na stronie sejmowej a treść projektu aktu występującego jako druk nr 1042 jest dostępna tutaj.