- Hide menu

11.11.2023 r., 75 lat Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim


Uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim przypadły na dzień 11 listopada, czyli Święto Niepodległości i odbyły się w Restauracji Willa Imperium w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na spotkanie, oprócz myśliwych, zostali zaproszeni Powiatowi Lekarze Weterynarii z Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, przedstawiciele zarządów okręgowych PZŁ w Kielcach i Tarnobrzegu oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, głównie tych sąsiadujących z dzierżawionymi przez „Dudka” obwodami.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie oficjalnej części uroczystości przybyli goście mogli podziwiać wystawę trofeów łowieckich, pochodzących głównie z kolekcji kol. Huberta Gosa i kol. Tomasza Łagowskiego. Oprócz tego, cały czas była wyświetlana prezentacja fotografii przygotowana ze zdjęć wykonanych przez kol. Andrzeja Ładę i kol. Łukasza Dziekana, obejmująca możliwie najszerszy wycinek historii Koła oraz kilka tomów „Kroniki Koła”.

Uroczystości rozpoczął i powitał zaproszonych gości kol. Eugeniusz Dreger, Prezes HKŁ „Dudek”, po czym, przy dźwiękach rogu myśliwskiego kol. Piotra Staszewskiego, wprowadzono sztandar koła niesiony przez poczet sztandarowy w składzie: kol. Krzysztof Chlewicki, kol. Remigiusz Miaz i kol. Julian Budziński, a chwilę później uczczono minutą ciszy kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Następnie przedstawiono zebranym historię powstania i działalności Koła, ze szczegółowym podsumowaniem ostatnich pięciu lat, tj. okresu od ostatniego „okrągłego” jubileuszu.

Prowadzący uroczystość kol. Eugeniusz Dreger podkreślił, że działalność Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim w tym czasie przypadała na okres istotnych zmian w prawie łowieckim. Myśliwi musieli mierzyć się z odebraniem związkowi samorządności i upolitycznieniem organów zrzeszenia. Wielu myśliwych dotknęły przepisy, które ograniczyły ich prawa rodzicielskie m.in. poprzez zakaz zabierania swoich dzieci na polowania. Wobec braku pomysłu rządzących na skuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) ciężar likwidacji zagrożenia został zrzucony na barki inspekcji weterynaryjnej oraz myśliwych, dodatkowo obciążając ich odpowiedzialnością za niekompetencję i zaniechania organów państwa. Przypomniał, że nie bez znaczenia na właściwe gospodarowanie zasobami środowiska miała również pandemia koronawirusa. Przepisy zakazujące przemieszczania się w łowisku dotyczyły również myśliwych i to w newralgicznych okresach pilnowania upraw przed zwierzyną. Z powodu przepisów „covidowych” i wynikającego z nich zakazu organizowania zebrań wyborczych, ustawowo zostały przedłużone okresy kadencji organów w kołach łowieckich.

Opóźnienia w określeniu granic nowych obwodów łowieckich przez samorządy województw doprowadziły do ustawowego przedłużania umów dzierżawy obwodów łowieckich. Umowy, które powinny być podpisane w 2017 r. można było podpisać dopiero w 2022 r. Odpowiednie przepisy w tym zakresie były publikowane w ostatniej chwili, co dla wielu kół oznaczało podpisanie umów z opóźnieniem.

Następnie przedstawiono historię zmian i aktualny stan organów Koła: Zarządu, Komisji Rewizyjnej a także zaprezentowano Strażników Łowieckich, delegatów na okręgowe zjazdy PZŁ i aktualny stan osobowy Koła.

Przedstawieni zostali nowi członkowie Koła, z wyszczególnieniem lat wstąpienia do Koła, a informacje te zostały dodatkowo zilustrowane zdjęciami z ich ślubowań. Zaprezentowano aktualnych stażystów, którzy byli również obecni na uroczystościach. Zaprezentowano też myśliwych, którzy w ostatnim pięcioleciu opuścili nasze koło.

Następnie zostały przedstawione obwody łowieckie którymi Koło gospodaruje, w tym zmiany w ich powierzchni i przebiegu granic jakie wprowadzono a także szczegółowo omówiono realizację planów łowiecko-hodowlanych. Jednocześnie przedstawione zostały „Mapy szkód łowieckich”, czyli mechanizm usprawniający i ułatwiający nasze działania związane z redukcją populacji dzików i wspierający ochronę upraw rolniczych.

Omawiając gospodarkę łowiecką nie sposób było pominąć przedstawienia „Królów sezonów”, czyli zwycięzców w prowadzonych corocznie klasyfikacjach dla najaktywniejszych myśliwych. Zaprezentowano również nazwiska myśliwych, którzy w okresie od 2018 r. podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując dodatkowe uprawnienia związane z łowiectwem, takiej jak: uprawnienia selekcjonerskie, Sędzia i Instruktor Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzący Strzelanie PZŁ, Prowadzący Strzelanie LOK lub PZSS, Kurs szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych lub Szkolenia z zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów.

Ostatnie pięć lat działalności Koła, to także intensywne działania promujące łowiectwo poprzez udział w piknikach, dożynkach, hubertusach, organizowanie wystaw fotografii przyrodniczo-łowieckich, wystaw trofeów łowieckich, wystawianie pocztu sztandarowego czy coroczny udział w akcji „Myśliwska paczka” lub nawet wsparcie finansowe ostrowieckiego szpitala, jak również udział w akcji zbiórki funduszy przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Kielcach na potrzeby walki z pandemią. Podkreślono, że członkowie koła od wielu lat systematycznie publikują artykuły w prasie łowieckiej. Oprócz zdjęć przyrodniczych, reportaży i relacji z życia koła są też artykuły publicystyczne dot. różnych aspektów ochrony przyrody i środowiska, strzelectwa i balistyki, a publikacje te można znaleźć w „Łowcu Świętokrzyskim”, „Nemrodzie”, „Braci Łowieckiej” i „Łowcu Polskim”. Zaprezentowano też prace fotograficzne członków naszego koła, które zdobyły czołowe lokaty w ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Przedstawiono sukcesy naszych członków z zakresu strzelectwa.

Swoje miejsce w prezentacji miała również trofeistyka. Zaprezentowano zdjęcia i wyceny medalowych trofeów pozyskanych przez naszych myśliwych, w tym pozyskanego niespełna miesiąc wcześniej rekordowego pod względem masy dzika, który ważył aż 278 kg. Każdy z prezentowanych rozdziałów prezentacji został obficie zilustrowany zdjęciami.

Ostatnią częścią prezentacji było przedstawienie myśliwych, którzy na przestrzeni ostatnich 5 lat zostali odznaczeni za różne aspekty swojej działalności łowieckiej. Było to preludium przed wręczeniem kolejnych odznaczeń, dyplomów i podziękowań.

Niektórzy z naszych myśliwych zostali odznaczeniu podczas uroczystej gali zorganizowanej przez kielecki Zarząd Okręgowy PZŁ w Tokarni w dniu 3 listopada 2023 r. Wśród odznaczonych wówczas znaleźli się kol. Eugeniusz Dreger, odznaczony Medalem Św. Huberta oraz kol. Grzegorz Domagalski, który otrzymał Srebrny „Medal Zasługi Łowieckiej”. Natomiast podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 75-lecia istnienia Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim uhonorowani zostali: kol. Łukasz Tarłowski, który otrzymał Brązowy „Medal Zasługi Łowieckiej” oraz: kol. Julian Budziński, kol. Krzysztof Chlewicki, kol. Łukasz Dziekan, kol. Marek Kolatorowicz i kol. Tomasz Łagowski, którzy otrzymali Brązowe Medale „Zasłużony Dla Łowiectwa Kielecczyzny”.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia HKŁ „Dudek” z dnia 10.05.2014 r. za staż w Hutniczym Kole Łowieckim „Dudek” przyznawane są odznaki. W roku 2022 oraz bieżącym prawo do otrzymania oznaki uzyskali: kol. Daniel Dudek, Odznaka „Dudek” (Brązowa), za 20 lat członkostwa w Kole, kol. Roman Kiszka i kol. Andrzej Łada, Odznaka „Dudek” (Srebrna), za 30 lat członkostwa w Kole, oraz kol. Waldemar Chwistek, Odznaka „Dudek” (Złota), za 40 lat członkostwa w Kole.

Uroczystości były również okazją do wręczenia dyplomów dla myśliwych za podejmowane działania i duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Św. Wyróżnieni w ten sposób został kol. Andrzej Łada za zainicjowanie i prowadzenie Kroniki Koła, promocję łowiectwa w prasie, organizację wystaw fotografii łowiecko-przyrodniczych i udział w ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Dyplom otrzymał również kol. Łukasza Dziekan za prowadzenie strony internetowej Koła, promocję łowiectwa w prasie, organizację wystaw fotografii łowiecko-przyrodniczych, udział w ogólnopolskich konkursach fotograficznych, udział w akcjach ekologicznych i promujących łowiectwo oraz osiągnięcia w zakresie strzelectwa długodystansowego. Kol. Tomasz Łagowski dostał dyplom za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie realizacji planów łowiecko-hodowlanych, udział w zagospodarowaniu łowisk, oprawę muzyczną polowań i uroczystości oraz wsparcie kulinarne. Kolejne z wyróżnień trafiło do kol. Łukasza Tarłowskiego za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie realizacji planów łowiecko-hodowlanych ze szczególnym podkreśleniem redukcji drapieżników a także dla kol. Artura Bednarskiego za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie realizacji planów łowiecko-hodowlanych ze szczególnym podkreśleniem redukcji drapieżników. Nie sposób było pominąć kol. Stanisława Dudka, który otrzymał dyplom za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim ze szczególnym podkreśleniem zaangażowania w prace Komisji Szacującej Szkody, osobisty udział w szacowaniu każdej zgłoszonej szkody i skuteczne dbanie o interesy Koła. Kol. Witold Sienniak został wyróżniony za duży wkład pracy na rzecz Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim ze szczególnym podkreśleniem zaangażowania w zagospodarowanie łowisk, prace Komisji Szacującej Szkody, bezpośredni kontakt z rolnikami i dbanie o pozytywny wizerunek myśliwych oraz pomoc w organizacji stoisk promocyjnych Koła. Dyplom nie mógł nie trafić do kol. Romana Kiszki w uznaniu za pozyskanie największego w historii Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim dzika o masie 278 kg.

Jednak największe emocje i zadowolenie piękniejszej części zgromadzonej publiczności wzbudził ostatni z wręczonych tego wieczoru dyplomów. Był to, przyznany po raz pierwszy w historii Koła, dyplom zbiorowy dla naszych żon i partnerek za cierpliwość, zrozumienie oraz wsparcie dla naszej pasji.

W dalszej części na scenę zaproszono: kol. Jacka Iżaka, kol. Huberta Gosa, kol. Krzysztofa Chlewickiego, kol. Karola Błaszczuka, kol. Juliana Budzińskiego, kol. Remigiusza Miaza, kol. Szymona Kowalskiego, kol. Waldemara Chwistka, kol. Piotra Staszewskiego, kol. Józefa Rychty i kol. Wiesława Rysiaka, którzy otrzymali podziękowania za zaangażowanie w działalność Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania tradycji i zwyczajów łowieckich, zachowania pamięci i opieki nad grobami. Z kolei kol. Tadeusz Kidziński i kol. Ryszard Chojnacki otrzymali podziękowania za zaangażowanie w działalność Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem wieloletniej pracy w Komisji rewizyjnej. Dostrzeżone zostało również zaangażowanie Pani Marty Rutkowskiej, która otrzymała podziękowanie za kulinarne wspieranie działań Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim i zaangażowanie w organizację stoisk promocyjnych Koła.

Za bardzo dobrą współpracę, osobiste zaangażowanie, ofiarną pomoc, wsparcie merytoryczne i życzliwość we wspólnych działaniach z Hutniczym Kołem Łowieckim „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim podziękowano obecnej na uroczystości Pani Grażyny Strojnej, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podziękowania podobnej treści zostały również skierowane do Pana Grzegorza Partyki, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie, który nie mógł towarzyszyć nam osobiście w tym dniu.

Po dekoracji przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: kol. Krzysztof Puchała, Członek Zarządu Okręgowego PZŁ Kielcach oraz kol. Robert Bąk, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu. Życzenia i upominki zostały również złożone przez obecnych lub zaproszonych na uroczystości, którzy nie mogli być tego dnia z nami, przedstawicieli innych kół łowieckich.

Na zakończenie części oficjalnej, przy dźwiękach rogu kol. Tomasza Łagowskiego wyprowadzono sztandar Koła i rozpoczęto biesiadę myśliwską.

Tekst: Łukasz Dziekan, zdjęcia: Jolanta Malec, Monika Dziekan, Łukasz Dziekan.

error: Zawartość chroniona!