- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r., poz. 2285) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 61 i 63 na terenie powiatu ostrowieckiego i nr 81 na terenie powiatu opatowskiego. Wszystkie trzy obwody są dzierżawione przez nasze koło.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. w następujących ilościach:

Obwód nr 61 – 20 szt.
Obwód nr 63 – 16 szt.
Obwód nr 81 – 8 szt.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 Rozporządzenia, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub do utylizacji.

Myśliwych naszego koła informujemy, że wyjście na odstrzał sanitarny należy wpisać w książkę, gdzie za numerem aktualnego odstrzału dopisujemy „/S” (UKOŚNIK i S) oraz adnotację w uwagach „ODSTRZAŁ SANITARNY”.

Zabronione jest pozyskiwanie innej zwierzyny podczas odstrzału sanitarnego.

Pozostałe zasady wykonania odstrzału sanitarnego wynikają z aktualnych przepisów prawnych, które były publikowane na stronie.

Treść rozporządzenia jest dostępna tutaj.

Wszelkie zapytania odnośnie oznaczenia tusz należy kierować do Łowczego.


AKTUALIZACJA Z DNIA 11.08.2020 R.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, iż od dnia 17.08.2020 r. wymagane jest podawanie przez myśliwych współrzędnych geograficznych miejsca odstrzału dzika. Współrzędne geograficzne miejsca pozyskania dzika wraz z miejscowością, gdzie dokonano odstrzału, powinny zostać wpisane na dokumencie dochodzenia epizootycznego wypełnianym w chłodni. Powyższe jest spowodowane koniecznością dokładnego określenia miejsca pozyskania dzika.

Wymagania dotyczą tylko fragmentów obwodów 63 i 81 położonych na terenie powiatu opatowskiego!