- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2023 r. na terenie obwodów 63 i 81

Rozporządzeniem Nr 3/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2023 r., poz. 3262) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich nr 63 i 81 na terenie powiatu opatowskiego.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących w terminie do 30 września 2023 r. w następujących ilościach:

Obwód nr 63 – 2 szt.
Obwód nr 81 – 3 szt.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 Rozporządzenia, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Wyjście na odstrzał sanitarny zgłaszamy wpisując się w EPI24, gdzie przy logowaniu wybieramy odpowiedni obwód, zaznaczony na czerwono, z rozszerzeniem „s” jak na poniższym zdjęciu.

Numery porządkowe odstrzałów są takie same jak dla polowań indywidualnych, z wyjątkiem litery „S” dodanej do numeru obwodu. Pełny i poprawny zapis numeru odstrzału ma postać XX/61s/2023/2024 i w takiej postaci należy go podawać w książce.

Wpisanie wyjścia na odstrzał sanitarny blokuje łowiska dla polowań indywidualnych i odwrotnie.

Zabronione jest pozyskiwanie innej zwierzyny podczas odstrzału sanitarnego.

Pozostałe zasady wykonania odstrzału sanitarnego wynikają z aktualnych przepisów prawnych, które były publikowane na stronie.

Wszelkie zapytania odnośnie oznaczenia tusz należy kierować do Łowczego.

Odstrzał sanitarny ma pierwszeństwo przed planowym.

error: Zawartość chroniona!