- Hide menu

Nowe warunki ubezpieczenia dla myśliwych na rok 2022


Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej PZŁ przekazujemy informację o nowych warunkach ubezpieczenia myśliwych.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przyjął rekomendację WDB S.A. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia członków PZŁ na rok 2022. PZŁ będzie kontynuować współpracę z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group która, przy utrzymaniu składki na niezmienionym poziomie (tj. 23 zł za NNW oraz 20 zł za OC), zaproponowało członkom Polskiego Związku Łowieckiego korzystniejsze warunki ubezpieczenia w porównaniu z ubezpieczeniem w roku 2021.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków PZŁ

Suma ubezpieczenia została podwyższona z 50 tys. zł do 75 tys. zł przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych warunków składkowych, tj. 23 zł od Ubezpieczonego. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższe odszkodowanie w niemal każdym ryzyku ubezpieczeniowym, np. zamiast 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłata odszkodowania wzrośnie do poziomu 750 zł. Ponadto zakres ubezpieczenia został rozszerzony o nowe świadczenie, którym jest zadośćuczynienie za ból, w wysokości 750 zł. Zakres terytorialny został rozszerzony o tereny przygraniczne. Z trzech do dwóch dni został skrócony minimalny okres pobytu w szpitalu niezbędny do otrzymania wypłaty odszkodowania. Jednocześnie z 60 do 180 dni wydłużono okres, za jaki Wiener TU S.A. wypłaci świadczenie szpitalne w trakcie trwania ochrony ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków PZŁ

W wyniku negocjacji podniesiono sumę ubezpieczenia z 550 tys. zł do 700 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Do zakresu terytorialnego zostały włączone tereny przygraniczne. Ubezpieczenie zostało rozszerzone o odpowiedzialność wzajemną i naruszenie dóbr osobistych (z limitem do 50 tys. zł). Włączono również koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka (w tym m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania). Co najważniejsze, utrzymano wysokość składki na dotychczasowym poziomie 20 zł od Ubezpieczonego.

OWU oraz szczególne warunki ubezpieczenia dostępne będę na stronie www.pzlow.pl w zakładce Ubezpieczenia od 01.12.2021 r.

error: Zawartość chroniona!