- Hide menu

Obowiązkowe badania dla myśliwych


Dopiero po kilku latach obowiązywania przepisów udało się uzyskać jakąś spójną i wiążącą interpretację przepisów. Do tego momentu politycy obozu rządzącego pozorowali chęć zmian przepisów które własnymi rękami wprowadzili, policja odpowiadała niechętnie i odsyłała do obowiązujących przepisów a władze związku publikowały własne interpretacje przepisów, które obecnie okazują się mocno rozmijać z rzeczywistością.

Należy jednak odnotować, że na wniosek ZG PZŁ Komenda Główna Policji w końcu przygotowała opinię na temat obowiązkowych badań dla myśliwych. Stanowisko zostało przedstawione w piśmie z dnia 2 listopada 2022 r., znak: Es-5842/4135/2022/BB.

W piśmie potwierdzono, że w stosunku do myśliwych istnieje obowiązek przedkładania co 5 lat orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzającego możliwość dysponowania bronią a przepis ten będzie egzekwowany po 5 latach od dnia wejścia w życie tych regulacji. Czyli myśliwi, którzy uzyskali pozwolenie na broń przed 2018 r., są zobowiązani do ich przedłożenia do 1 kwietnia 2023 roku.

Wymóg ten jednak na tę chwilę nie ma jednak zastosowania z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) której art. 12 brzmi: „Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Z powyższego wynika, że do czasu obowiązywania stan zagrożenia epidemicznego, lub zmiany przepisów nie ma potrzeby wykonywania badań lekarskich.

Swoje stanowisko Komenda Główna Policji przekazała do Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji celem ujednolicenia praktyki stosowanej w tym zakresie.

Należy jeszcze dodać, że wykonanie badań lekarskich, w okresie kiedy nie ma obowiązku ich przedkładania, dla zachowania ich ważności musiałoby się wiązać ze zmianą aktualnej decyzji, np. w zakresie ilości jednostek.

Z treścią pisma Zastępcy Komendanta Głównego Policji można zapoznać się tutaj.

error: Zawartość chroniona!