- Hide menu

ZAWIADOMIENIE – WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 21.05.2022 R.

Ostrowiec Św., 29.04.2022 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21.05.2022 r. o godz. 10.00 w świetlicy w Jędrzejowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie członków HKŁ „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie i uchwalenie porządku obrad.
5. Odczytanie i uchwalenie Regulaminu obrad.
6. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego 09.10.2021 r.
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za sezon 2021/2022.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Kola za sezon 2021/2022 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za sezon ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za sezon 2021/2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14. Przeprowadzenie tajnego głosowania dotyczącego udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za pracę w sezonie 2021/2022. Wyniki głosowania są podstawą do sprecyzowania treści uchwały o udzieleniu absolutorium.
15. Przedstawienie projektu Planu działalności hodowlano -gospodarczej i projektu Budżetu Koła na kolejny sezon 2022/2023 (w tym wysokość składki). Dyskusja nad ww projektami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Planu działalności hodowlano–gospodarczej i Budżetu Koła na sezon 2022/2023 (w tym wysokość składki).
17. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
18. Zatwierdzenie uchwały z Walnego Zgromadzenia.
19. Zamknięcie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do wglądu w internecie na stronie Koła.

Zapraszamy w mundurach organizacyjnych.

error: Zawartość chroniona!